Diferents maneres de reactivar el teu negoci online post COVID-19

Diferentes maneras de reactivar tu negocio online post Covid-19

Diferentes maneras de reactivar tu negocio online post Covid-19La crisi en la qual ens hem vist embolicats a conseqüència de la irrupció de la pandèmia ha provocat que una gran quantitat d’empreses s’hagin vist en la necessitat d’haver de redefinir la seva estratègia. Actualment, la majoria de les marques que existeixen en el mercat es troben explorant noves fórmules con les que tornar a recuperar la seva nova normalitat.

Un dels sectors que s’ha vist especialment afectat després de la irrupció del coronavirus ha estat, sens dubte, el negoci online. A continuació, una sèrie d’estratègies que et permetran reactivar tu negoci online en un temps rècord.

Reactivar el teu negoci online és possible, si saps com:

Agilitza la logística del teu negoci

La logística cobra una especial rellevància en un moment tan especial com aquest. Per aquesta raó, és important que tinguem en compte que hem d’esprémer el màxim la logística del nostre negoci. Són moltes les decisions que podem dur a terme. Des d’augmentar el nostre estoc fins a canviar d’empresa de logística. Totes elles focalitzades en una mateixa adreça: garantir la logística i eficiència del nostre negoci.

 

Recolza’t  en les teves xarxes socials

Durant els últims anys, les xarxes socials s’han consolidat com una part imprescindible en el desenvolupament de qualsevol empresa. En un context tan excepcional com l’actual, és important dur a terme una bona estratègia que ens permeti garantir en tot moment la màxima eficàcia de totes les nostres accions. Gràcies a les diferents opcions que ens permetin actualment dur a terme aquest tipus de plataformes, les xarxes socials són una de les millors opcions per les quals podem decantar-nos. Tenint, a més, la possibilitat de gestionar el nostre negoci de la millor forma possible.

 

Treballa per a minimitzar els costos fixos

Els costos fixos ocupen una de les partides pressupostàries més importants per una gran quantitat d’empreses. Per aquesta raó, és important analitzar quins són els teus i quina és la millor manera de reduir-los al mínim possible. Els avantatges que es desprenen de l’era de la digitalització online permeten que puguem obtenir un major control sobre una gran quantitat de factors. Resultant molt més senzill que mai poder reactivar el teu negoci online.

 

Nous proveïdors

Durant els últims mesos, han estat molts els proveïdors que s’han vist en l’obligació d’haver de renegociar les seves tarifes amb l’objectiu de poder continuar duent a terme la seva activitat en condicions de normalitat. Per aquesta raó, una de les millors fórmules per les quals pots decantar-te en el moment de dur a terme la reactivació del teu negoci online fa referència a la cerca de nous proveïdors.

 

Com pots comprovar, existeixen moltes fórmules que permeten reactivar el teu negoci online en la teva tornada a la normalitat. Si bé és cert que el coronavirus s’ha consolidat com un dels desafiaments més importants per a qualsevol empresa, en un escenari com en el que ens trobem, la seva situació s’ha convertit en un important desafiament.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Diferentes maneras de reactivar tu negocio online post Covid-19

Diferentes maneras de reactivar tu negocio online post Covid-19La crisis en la que nos hemos visto envueltos como consecuencia de la irrupción de la pandemia ha provocado que una gran cantidad de empresas se hayan visto en la necesidad de tener que redefinir su estrategia. Actualmente, la mayoría de las marcas que existen en el mercado se encuentran explorando nuevas fórmulas con las que volver a recuperar su nueva normalidad.

Uno de los sectores que se ha visto especialmente afectado tras la irrupción del coronavirus ha sido, sin duda alguna, el negocio online. A continuación, una serie de estrategias que te permitirán reactivar tu negocio online en un tiempo récord.

Reactivar tu negocio online es posible, si sabes cómo:

Agiliza la logística de tu negocio

La logística cobra una especial relevancia en un momento tan especial como este. Por esta razón, es importante que tengamos en cuenta que debemos exprimir el máximo la logística de nuestro negocio. Son muchas las decisiones que podemos llevar a cabo. Desde aumentar nuestro stock hasta cambiar de empresa de logística. Todas ellas focalizadas en una misma dirección: garantizar la logística y eficiencia de nuestro negocio.

 

Apóyate en tus redes sociales

Durante los últimos años, las redes sociales se han consolidado como una parte imprescindible en el desarrollo de cualquier empresa. En un contexto tan excepcional como el actual, es importante llevar a cabo una buena estrategia. Que nos permita garantizar en todo momento la máxima eficacia de todas nuestras acciones. Gracias a las diferentes opciones que nos permitan actualmente llevar a cabo este tipo de plataformas, las redes sociales son una de las mejores opciones por las que podemos decantarnos. Teniendo, además, la posibilidad de gestionar nuestro negocio de la mejor forma posible.

 

Trabaja para minimizar los costes fijos

Los costes fijos ocupan una de las partidas presupuestarias más importantes para una gran cantidad de empresas. Por esta razón, es importante analizar cuáles son los tuyos y cuál es la mejor manera de reducirlos al mínimo posible. Las ventajas que se desprenden de la era de la digitalización online permiten que podamos obtener un mayor control acerca de una gran cantidad de factores. Resultando mucho más sencillo que nunca poder reactivar tu negocio online.

 

Nuevos proveedores

Durante los últimos meses, han sido muchos los proveedores que se han visto en la obligación de tener que renegociar sus tarifas con el objetivo de poder seguir llevando a cabo su actividad en condiciones de normalidad. Por esta razón, una de las mejores fórmulas por las que puedes decantarte en el momento de llevar a cabo la reactivación de tu negocio online hace referencia a la búsqueda de nuevas proveedores.

Como puedes comprobar, existen muchas fórmulas que permiten reactivar tu negocio online en tu vuelta a la normalidad. Si bien es cierto que el coronavirus se ha consolidado como uno de los desafíos más importantes para cualquier empresa, en un escenario como en el que nos encontramos, su situación se ha convertido en un importante desafío.

 

Información de Zinkers.es

Digitalizació del Comerç de Proximitat

Comercio de proximidad

Comercio de proximidadEl procés de digitalització del comerç de proximitat s’està duent a terme en moltes comunitats autònomes d’Espanya i té la finalitat d’actualitzar al sector respecte als nous estàndards de compra. Així, el que es busca és incorporar a la xarxa de comerços i empreses locals a plataformes digitals per a major interacció amb el públic.

En part, la iniciativa es deu al fet que el sector del comerç de proximitat està ressorgint i compta amb la confiança dels compradors. Això, gràcies a les característiques d’un tracte pròxim, productes de qualitat i el fet que els productes locals tenen el component de diferenciació enfront de la producció en massa.

La intenció és que aquests negocis no es vegin solapats tecnològicament, per la qual cosa s’ofereix la implementació d’Apps com a manera de complementar altres estratègies digitals com les xarxes socials i les pàgines webs.

L’important de les Apps és que permetrien als clients trobar fàcilment informació sobre els negocis i productes locals, i als comerciants els permet comptar amb plataformes per a donar a conèixer-se en la comunitat.

Comerç de proximitat: coneix en què consisteix

Es tracta de la incorporació del sector del comerç de proximitat a plataformes digitals desenvolupades específicament per a facilitar l’intercanvi d’informació i de transaccions comercials.

Principalment, es considera el desenvolupament d’aplicacions que permetin la interacció i la visibilització del sector per vies telemàtiques. D’aquesta manera, la digitalització està dirigida als comerciants i, d’altra banda, al ciutadà que aconseguirà de manera senzilla la informació que necessiti.

Així, encara que molts negocis compten amb xarxes socials i pàgines webs, hi ha un altre punt que té un deute quant a la presència digital. Més encara, s’ha determinat que el sector del comerç de proximitat té molt a caminar quant a la creació d’una comunitat digital que permeti la seva presència.

Davant aquesta necessitat, s’està promovent el desenvolupament d’aplicacions que permetin l’impuls d’aquest important sector. És fonamental la participació de les diferents associacions de comerciants i els seus representats, ja que la tecnologia per si mateixa és només un mitjà, el veritable valor està en la gent.

Importància de la digitalització del comerç de proximitat

Actualment, la quantitat de persones que realitza cerques en línia abans de comprar un producte augmenta vertiginosament. La mateixa situació ocorre amb els qui prefereixen comprar en línia i després retirar el producte en una botiga o demanar el servei a domicili.

Aquestes són parts de les raons per les quals és fonamental la digitalització del comerç de proximitat, sense això es fa més difícil que els consumidors puguin trobar oportunament els béns i serveis d’origen local.

D’aquesta manera, promoure la incorporació al món digital d’aquest sector augmenta el flux de compradors tant a nivell físic com en plataformes, la qual cosa enforteix al comerç de proximitat, la producció local i facilita les dinàmiques entre proveïdors, distribuïdors i consumidors.

 

Font d’informació: zinkers.es

Digitalización del comercio de proximidad

Comercio de proximidadEl proceso de digitalización del comercio de proximidad se está llevando a cabo en muchas comunidades autónomas de España y tiene la finalidad de actualizar al sector respecto a los nuevos estándares de compra. Así, lo que se busca es incorporar a la red de comercios y empresas locales a plataformas digitales para mayor interacción con el público.

En parte, la iniciativa se debe a que el sector del comercio de proximidad está resurgiendo y cuenta con la confianza de los compradores. Esto, gracias a las características de un trato cercano, productos de calidad y el hecho de que los productos locales tienen el componente de diferenciación frente a la producción en masa.

La intención es que estos negocios no se vean solapados tecnológicamente, por lo que se ofrece la implementación de Apps como forma de complementar otras estrategias digitales como las redes sociales y las páginas webs.
Lo importante de las Apps es que permitirían a los clientes encontrar fácilmente información sobre los negocios y productos locales, y a los comerciantes les permite contar con plataformas para dar a conocerse en la comunidad.

Comercio de proximidad: conoce en qué consiste

Se trata de la incorporación del sector del comercio de proximidad a plataformas digitales desarrolladas específicamente para facilitar el intercambio de información y de transacciones comerciales.
Principalmente, se considera el desarrollo de aplicaciones que permitan la interacción y la visibilización del sector por vías telemáticas. De esta manera, la digitalización está dirigida a los comerciantes y, por otro lado, al ciudadano que conseguirá de forma sencilla la información que necesite.

Así, aunque muchos negocios cuentan con redes sociales y páginas webs, hay otro tanto que tiene una deuda en cuanto a la presencia digital. Más aún, se ha determinado que el sector del comercio de proximidad tiene mucho que caminar en cuanto a la creación de una comunidad digital que permita su presencia.
Ante esta necesidad, es que se está promoviendo el desarrollo de aplicaciones que permitan el impulso de este importante sector. Es fundamental la participación de las diferentes asociaciones de comerciantes y sus representados, ya que la tecnología por sí misma es solo un medio, el verdadero valor está en la gente.

Importancia de la digitalización del comercio de proximidad

Actualmente, la cantidad de personas que realiza búsquedas en línea antes de comprar un producto aumenta vertiginosamente. La misma situación ocurre con quienes prefieren comprar en línea y luego retirar el producto en una tienda o pedir el servicio a domicilio.
Estas son partes de las razones por las cuales es fundamental la digitalización del comercio de proximidad, sin ello se hace más difícil que los consumidores puedan encontrar oportunamente los bienes y servicios de origen local.

De esta manera, promover la incorporación al mundo digital de este sector aumenta el flujo de compradores tanto a nivel físico como en plataformas, lo que fortalece al comercio de proximidad, la producción local y facilita las dinámicas entre proveedores, distribuidores y consumidores.

 

Fuente: Zinkers.es

Com saber quines etiquetes utilitzar a Instagram

hashtag en las redes sociales

hashtag en las redes socialesLes xarxes socials constantment realitzen modificacions de les seves funcions i algorismes per a oferir possibilitats d’una interacció més humana i menys mecanitzada. Això ens porta a la necessitat d’estar actualitzats sobre les formes en què les publicacions puguin tenir major visibilitat i protagonisme.

Precisament, Instagram és una de les xarxes socials que més ha avançat en els últims anys quant als mecanismes de visibilització del contingut. La utilització correcta de les etiquetes per a arribar a més usuaris requereix d’algunes tècniques que són molt senzilles d’implantar una vegada que es coneixen.

Per a què utilitzar etiquetes en Instagram?

Actualment, Instagram ha potenciat les oportunitats d’aparèixer en el timeline de potencials seguidors o clients tan sols utilitzant etiquetes. Això es deu al fet que ara podem seguir etiquetes com si es tractés de seguir un perfil en aquesta xarxa social.

Per exemple, si el teu nínxol són els amants de les mascotes i utilitzar etiquetes sobre gossos, despeses i cura d’animals, llavors podràs ser visible per a les persones que segueixin aquestes etiquetes i ho estaràs aconseguint de manera senzilla.

A més, aquesta manera d’arribar a les persones t’evita haver d’invertir en publicitat, així que si el pagament per visibilitat a les plataformes no està dins del teu pla de màrqueting, saber posicionar-te a través de l’ús de les etiquetes ajudarà molt a la teva marca o perfil personal.

També, s’ha demostrat que les publicacions que utilitzen etiquetes dins de les seves estratègies, obtenen major nombre d’interaccions i un creixement de seguidors. Però no és màgia, les etiquetes han de ser utilitzats segons el públic al qual vulguis arribar, per això és fonamental triar-los bé.

Quines etiquetes utilitzar?

Existeixen diverses categories d’etiquetes que et permetran arribar a un públic ampli, però també a aquelles persones que específicament poden interessar-se en el teu contingut, que és el que veritablement et donarà les bases per a construir una comunitat orgànica. Doncs bé, podem dividir les etiquetes en tres categories:

Generals

Són les etiquetes populars amb àmplia participació de persones, moltes publicacions i interacció, però així i tot pertanyen a un segment de mercat. Així que per a utilitzar-los, l’important és definir l’espai general en el qual encaixa el teu contingut, per exemple; moda, tecnologia, animals, estil de vida, menjar, postres, esports, maquillatge, etc.

Comunitat

Són aquelles etiquetes que fan referència a característiques específiques del perfil de persona al qual vols arribar per a construir comunitat. Pot incloure camps professionals, aficions, gustos i altres característiques personals que representin idees que tenen en comú la teva marca i la teva audiència.

Per a utilitzar les etiquetes de comunitat adequadament es recomana fer una mica de benchmarking, estudis de cas d’èxit d’altres marques semblants a la teva, així com també estudi de les publicacions de l’audiència a la qual vols arribar.

Marca

Finalment, estan les etiquetes que fan referència específicament al teu producte, marca o perfil. Si amb les dues categories anteriors es busca augmentar la visibilitat, amb aquesta categoria es busca fer de la teva marca una referència i que es pugui aconseguir fàcilment en Instagram.

 

Font d’informació: zinkers.es

Como saber qué #hashtags utilizar en Instagram

hashtag en las redes socialesLas redes sociales constantemente realizan modificaciones de sus funciones y algoritmos para ofrecer posibilidades de una interacción más humana y menos mecanizada. Esto nos lleva a la necesidad de estar actualizados sobre las formas en que las publicaciones puedan tener mayor visibilidad y protagonismo.
Precisamente, Instagram es una de las redes sociales que más ha avanzado en los últimos años en cuanto a los mecanismos de visibilización del contenido. La utilización correcta de los hashtags para llegar a más usuarios requiere de algunas técnicas que son muy sencillas de implantar una vez que se conocen.

¿Para qué utilizar hashtags en Instagram?

Actualmente, Instagram ha potenciado las oportunidades de aparecer en el timeline de potenciales seguidores o clientes tan solo utilizando hashtags. Esto se debe a que ahora podemos seguir hashtags como si se tratara de seguir un perfil en esta red social.
Por ejemplo, si tu nicho son los amantes de las mascotas y utilizar hashtags sobre perros, gastos y cuidado de animales, entonces podrás ser visible para las personas que sigan estas etiquetas y lo estarás logrando de manera sencilla.

Además, esta forma de llegar a las personas te evita tener que invertir en publicidad, así que si el pago por visibilidad a las plataformas no está dentro de tu plan de marketing, saber posicionarte a través del uso de los hashtags ayudará mucho a tu marca o perfil personal.
También, se ha demostrado que las publicaciones que utilizan hashtags dentro de sus estrategias, obtienen mayor número de interacciones y un crecimiento de seguidores. Pero no es magia, los hashtags deben ser utilizados según el público al que quieras llegar, por eso es fundamental elegirlos bien.

¿Qué hashtags utilizar?

Existen varias categorías de hashtags que te permitirán llegar a un público amplio, pero también a aquellas personas que específicamente pueden interesarse en tu contenido, que es lo que verdaderamente te dará las bases para construir una comunidad orgánica. Pues bien, podemos dividir los hashtags en tres categorías:

Generales
Son los hashtags populares con amplia participación de personas, muchas publicaciones e interacción, pero aun así pertenecen a un segmento de mercado. Así que para utilizarlos, lo importante es definir el espacio general en el que encaja tu contenido, por ejemplo; moda, tecnología, animales, estilo de vida, comida, postres, deportes, maquillaje, etc.

Comunidad
Son aquellos hashtags que hacen referencia a características específicas del perfil de persona al que quieres llegar para construir comunidad. Puede incluir campos profesionales, aficiones, gustos y otras características personales que representen ideas que tienen en común tu marca y tu audiencia.
Para utilizar los hashtags de comunidad adecuadamente se recomienda hacer un poco de benchmarking, estudios de caso de éxito de otras marcas semejantes a la tuya, así como también estudio de las publicaciones de la audiencia a la que quieres llegar.

Marca
Finalmente, están los hashtags que hacen referencia específicamente a tu producto, marca o perfil. Si con las dos categorías anteriores se busca aumentar la visibilidad, con esta categoría se busca hacer de tu marca una referencia y que se pueda conseguir fácilmente en Instagram.

 

Fuente: zinkers.es

Gran Centre 3.0 es posa en marxa

Comerç de Dalt segueix sumant sinergies amb Gran Centre Granollers i inicia el 3.0 del comerç de proximitat i del servei adaptat als nous temps. Entrem de ple en el futur, continuem caminant junts de la mà…

 

El 3.0. ha vingut per quedar-se, no és transitori, és el nostre futur, és potent, és OMNICANAL, posem a l´abast de tothom un nou concepte de servei, podem oferir des d’un llapis a un cotxe, més de 200 associats oferint servei i producte, els nostres proveïdors són els nostres comerços i establiments associats; el nostre públic objectiu és el client que ja tenim + el client que vol servei a domicili + el consumidor que creu en el comerç de proximitat + el consumidor que aposta per l’economia local.

Posem en marxa el telèfon 619360068 en horari de 9 a 18h de dilluns a divendres, de cara a poder atendre totes les consultes que puguin tenir clients i associats/des, alhora que també hi podeu sol·licitar que us portem la compra de manera segura a casa vostra a Granollers en un únic preu de 2,5€ el servei.

 

Comerç de Dalt i Gran Centre s’adapten a la nova realitat, un servei OMNICANAL perquè segueixis gaudint de tots els nostres productes i serveis.

 

Truca, demana. T’ho portem.
Aquí trobaràs tots els comerços i serveis que estan disponibles per tu.

 

Truca, demana, t'ho portem!! Gran Centre 3.0

Actualitzem els comerços oberts tot i la situació del COVID-19

Actualitzacio comerços covid-19

Des de fa dies, el nostre país està l’estat de màxima alerta a causa del Coronavirus, conegut també com a COVID-19, virus que ha portat com a conseqüència el tancament de la majoria dels comerços de les ciutats, excepte aquells que per tipologia han d’estar oberts, com farmàcies o el sector alimentari. Com que la situació de mica en mica va millorant, cada cop són més els comerços que es van adaptant a la nova situació, sempre amb les mesures de seguretat edients.

Estem vivint una situació extraordinària, que no agrada a ningú… S’han suspès les classes, els comerços han tancat i el Govern obliga als ciutadans i ciutadanes a quedar-se confinats a casa seva.

Però no desesperem! Esperem que d’aquí ben poc tot torni a la normalitat i Comerç de Dalt pugui sortir al carrer. Fins aleshores, #JoEmQuedoACasa.

Fins a nou avís, però, aquests són els comerços associats a Comerç de Dalt que ofereixen els seus serveis:

 

Fes la teva rosa de paper i sigues solidari!

sant jordi 3.0

Des de Comerç de Dalt amb col·laboració amb Gran Centre Granollers, ens adherim a les campanyes 3.0 del comerç de proximitat i del servei adaptat als nous temps.

Us portem dues alternatives de roses de paper i us proposem que regaleu roses molt especials al vostres essers estimats i gaudiu de fer-la en companyia.

Fes la teva Rosa Origami i gaudeix d’aquest art Japonés del plegament de paper 🎏

Fes la teva rosa de paper, retalla i enganxa com quan teníem 10 anys ✂️

No deixis perdre l’ocasió de viure un #SantJordi ple d’emocions amb els més petits de la casa!

La Rosa Solidària

Fes la teva rosa i entrega-la a l’autobús de KH-7 situat davant de l’Hospital General de Granollers en horari de 9h a 15h.
De cara a fer-la arribar a malalts del COVID-19.
Suma-t’hi, et necessiten.

Clica aquí per descarregar-te la teva rosa de paper de Sant Jordi!
Clica aquí per descarregar-te la teva rosa Origami de Sant Jordi!

Gràcies per confiar en Comerç de Dalt. 

Feliç Sant Jordi!

Us volem veure, #paraulesalmur3punt0

Paraules al mur Sant Jordi 3.0

Comerç De Dalt juntament amb Gran Centre Granollers arranquem fort amb una nova manera de comunicar, de fer, de vetllat pels nostres associats. Ara anem un pas més endavant, entren directament al 3.0 i no entrem sols, no…hi entrem agafats de la mà amb Gran Centre Granollers i tots els associats/ades que confíen en nosaltres.

Les #paraulesalmur3punt0 és la primera de les activitats que promourem conjuntament a les xarxes socials de cara a donar veu i visibilitat als nostres associats, compartint una sèrie de frases motivadores, engrescadores i positives proposades per alguns del ponents  de Gran Centre de les Conferències “Del repte de ser persona avui”.

 • Xavier Guix amb: “no hi ha major certesa que la incertesa”.
 • Anna Jarque amb: “Només tindràs allò que deixis anar. El que no deixis et tindrà a tu”. . Xavier Plana amb: Mira com mires i veuràs que veus”.
 • Cristina Milian amb: “Quan bufen vents de canvi, alguns aixequen murs i altres construeixen Molins”.
 • Monia Presta amb : “Conócete a ti mismo”.
 • Swami Satyananda Saraswati amb “Cada vegada que mirem als ulls d’algú, tenim la divinitat de la consciència que està en tot i en tots”.

 

Aquestes són algunes de les frases que trobaràs als stories i murs d’Instagram i Faceebok dels nostres associats i de Comerç de Dalt. Desitgem siguin inspiradores, les gaudim i ens ajudin a ser forts i seguir endavant.

#paraulesalmur3punt0

Mira, tria i gaudeix del conte que més t’agradi!

Contacontes Sant Jordi 3.0

Contacontes Sant Jordi 3.0Avui arranca una gimcana de contes de la mà de l’editorial Alpina, soci de Gran Centre Granollers amb qui Comerç de Dalt està sumant sinergies i hem creat el #contacontes3punt0, que deleiterà als més petits de la casa amb una serie de contes que trobaràs a IGTV de Gran Centre Granollers.

Mira, tria i gaudeix la selecció de contes que ens han preparat:

Avui 22 d’abril

9:30h La Torre Rodona de Granollers amb Montse Palacios

10:30h Sant Jordi té por del drac amb Neus López

11:30h La Pedra de l’Encant amb Montse Caussa

12:30h La Talpeta amb Carme Barbany

16:00h La Tina a l’Everest amb Richard Majewski

17:00h El Ratolí Frederik amb Carme Ballús

18:00h La gran fàbrica de les paraules amb Jessica Enrique

19:00h El gegant i la Lluna amb Núria Llorens

 

Dia de Sant Jordi 23 d’abril

9:30h El conillet amb Carme Barbany

10:30h El zoo d’en Pitus amb David Lorente

11:30h Adéu Bolquers amb Rosa Llorens

12:30h Puff Drac Màgic amb Natàlia Priego

16:00h Rosario Caselles Àlex i el Hula-Hop màgic

17:00h Formigues a la cuina amb Esther Simona

18:00h La Caputxeta vermella amb Laura Canyas

 

Conte contat, conte….

Gràcies!

Sant Jordi 3.0

Sant Jordi 3.0

Benvolgudes/ts;Sant Jordi 3.0
Desitgem que us trobeu tots bé i amb salut.

Comerç de Dalt es continua sumant amb Gran Centre Granollers i s’adhereix al projecte 3.0 del comerç de proximitat i del servei adaptat als nous temps. Entrem de ple en el futur, continuem caminant junts de la mà…

Per aquets motiu, Comerç de Dalt formarà part de les següents campanyes:

#paraulesalmur3punt0

Engeguem el 3.0. de les activitats amb el Sant Jordi. Les #paraulesalmur3.0 ompliran els stories de Instagram i Facebook dels associats/des de literatura compartida pels conferenciants del repte de ser persona 2020.

#contacontes3punt0

També viurem un #contacontes3.0 de la mà de l’editorial Alpina, que ens presentarà per primera vegada un seguit de contes que trobaràs a IGTV de Gran Centre i Comerç de Dalt els dies de Sant Jordi.

#conferencieselrepte3punt0

A partir d’aquest mes ja podràs gaudir de les #conferencieselrepte3.0 des de casa. Xavier Guix serà l’encarregat de donar el tret de sortida a aquesta nova versió que aviat us explicarem com seguir en directe.

#propostesliteraries3punt0

Estigues atent a les propostes literàries dels nostres llibreters que ompliran el teus murs de prosa i poesia.
El projecte 3.0 està enfocat a ajudar que els associats tinguin un suport online i ens puguem anar adaptant conjuntament a la nova situació en què ens trobem.

Com ja sabeu, estem a la vostra disposició per qualsevol consulta, dubte que tingueu.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, tenim moltes ganes de què aquesta situació millori aviat i us desitgem molta salut i molta sort.
Una abraçada!

Programació d’activitats Can Muntanyola – Formació online

Formació online Can Muntanyola

Actualment estem vivint moments difícils i desagradables per a tothom, però des de Comerç de Dalt volem enviar un missatge d’esperança i positivisme, ja que entre tots, ens en sortirem.

Des de Can Muntanyola aquest mes ens proposen algunes activitats per poder-les dur a terme de manera online, per poder mantenir el confinament i alhora formar-nos una mica i fer més amena aquesta situació.

Formació online Can Muntanyola

Can Muntanyola és una iniciativa de l’Ajuntament de Granollers i de la Cambra de Comerç de Barcelona, que va rebre el suport del FEDER i de la Diputació de Barcelona.

Ofereix formació i assessorament a les empreses, acompanyament a les persones emprenedores i als de projectes empresarials. És la seu del campus UGranollers de la Universitat de Vic; i és la seu de Granollers Mercat (Entitat Pública Empresarial que gestiona el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers), de la Delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç de Barcelona i del Gremi de Constructors del Vallès Oriental.

Inscriure’s és molt senzill. Escull el que més et convenci, clica i inscriu-te!

 

20, 21 i 24 d’abril de 10 a 12.30 h

PARLAR EN PÚBLIC SENSE POR I AMB SEGURETAT
Aprendre les bases de parlar en públic amb seguretat i posar-lo en pràctica.

Programa

Conèixer les bases per poder parlar en públic amb seguretat i dominar tècniques i l’escenari.

 • Entendre les bases de la comunicació. Per què ens costa parlar en públic?
 • Superar les pors. Diferents situacions de parlar en públic.
 • Massa soroll: errades en la comunicació. El domini de la temàtica. Coneix el públic.
 • Objectiu del discurs, lloc i tems. Preparació del discurs. Tips per parlar en públic.
 • Saber equivocar-se i acceptar l’errada. Memòria vs improvisació. L’estil.
 • La comunicació no verbal

Practicar parlar en públic, analitzar i aprendre a modificar in situ. Aprendre dels millors oradors.

 • Pràctica dels participants. Anàlisi i modificació
 • Exposició de vídeos d’oradors i conferenciants. Anàlisi de cada un d’ells.

INSCRIU-TE!

22 d’abril de 10 a 13 h

POSICIONAMENT NATURAL ALS CERCADORS (SEO)
El posicionament en cercadors, optimització en motors de cerca o optimització web és el procés tècnic a partir del qual es realitzen canvis en l’estructura i informació d’una pàgina web amb l’objectiu de millorar la visibilitat en els CERCADORS.

En aquest taller coneixeràs tots els conceptes bàsics que has tenir en compte a l’hora de fer la teva web.

Objectius del taller

 • Conèixer els conceptes bàsics de SEO
 • Definir l’estratègia bàsica per començar en SEO
 • Entendre el llenguatge d’un professional de SEO

Temari

 1. Introducció al SEO
 2. Tipus de SEO
 3. Estratègia SEO
 4. Eines de medició de SEO

ANNEX1. Diccionari de SEO

BONUS: SESSIÓ DE SEO LOCAL

INSCRIU-TE!


Responsable

Granollers Mercat

Adreça

Granollers Mercat – Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers

Camí del Mig, 22, Polígon Industrial Palou Nord

Granollers, Barcelona 08401

Xarxes Socials

Web – Facebook – Instagram – Twitter – LinkedIn