Política de Protecció de Dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al respecte de tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació requerida sobre els nostres serveis professionals i/o per donar resposta a les serves consultes.

A través de la emplenament del formulari de contacte de la Web o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a la nostra empresa, vostè presta el seu Consentiment explícit pel tractament de les seves dades personals.

Cessió de dades

L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS, PROFESSIONALS I EMPRESES DE SERVEIS DE GRANOLLERS CENTRE (Gran Centre Granollers) no comparteix informació de caràcter personal sense comptar amb el seu consentiment previ, excepte que aquesta cessió de dades sigui necessària pel manteniment de la relació que ens vincula o en els casos legalment previstos per la normativa vigent.

Termini de conservació

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys.

Drets de l’interessat

En qualsevol moment al llarg de la nostra relació, vostè podrà sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, així com limitar o oposar-se al tractament, o inclús exercir el dret de portabilitat de les seves dades.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Data Protection Policy

In accordance with RGPD 2016/679 of the European Parliament, about the processing of the personal data and the free movement of these data Regulation, you are informed that the Personal information provided by you will be dealt with care in order to provide you with the required information about our professional services and / or to answer the queries.

By filling in the contact form of the Web or any other type of request for information sent to our company, you give your explicit consent for the processing of your personal data.

Cession of data

L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS, PROFESSIONALS I EMPRESES DE SERVEIS DE GRANOLLERS CENTRE (Gran Centre Granollers) does not share personal information without prior consent, except that this transfer of data would be necessary for the maintenance of the relationship that links us or in the cases legally provided for by the current regulations.

Shelf life

Your personal data will be kept in our records for a period of two years.

Rights of the interested party

At any time throughout our relationship, you may request access to your personal data, its rectification or deletion, as well as limit or oppose the treatment, or even exercise the right of portability of its data.

We also inform you of your right to file a complaint with the Spanish Data Protection Agency if you consider that your rights are not being respected when handling your data.