Parlem de Hootsuit: avantatges i funcions bàsiques

Parlem de Hootsuit: avantatges i funcions bàsiques

Parlem de Hootsuit: avantatges i funcions bàsiquesHootSuite és una de les eines més utilitzades en l’entorn digital per a dur a terme la planificació del nostre contingut en les diferents xarxes socials que puguem gestionar.

El seu ús és especialment recomanable. Tant per a aquelles empreses que desitgen dur a terme la planificació i l’organització de totes les seves xarxes socials de manera diària. Fins per a aquells professions que treballin com community manager i que hagin d’administrar diferents perfils, de naturalesa molt diversa.

A continuació, una sèrie de motius que et permetran explorar totes les opcions que es desprenen d’aquesta plataforma.

 

Programa les teves publicacions sempre que ho necessitis

Entre les diferents funcionalitats que ofereix Hootsuite, la programació de les nostres publicacions és un dels elements que destaca especialment. A través d’aquesta característica, podrem dur a terme una planificació molt més analítica, responent als objectius que persegueixi la nostra organització.

Al mateix temps, també ens permetrà ser molt més creatius, ja que no estem compromesos a haver de publicar un contingut en un moment pròxim. Sinó que podem retardar-ho fins a trobar la inspiració necessària com per a poder dur-ho a terme.

De manera paral·lela, aquesta funcionalitat ens permet poder estudiar aquells moments en els quals el nostre públic presenta una major interacció. Publicant únicament en les hores del dia en les quals ens oferirà un major retorn.

 

Monitora els teus keywords

T’imagines tenir la capacitat de poder analitzar totes les converses que es produeixen en les xarxes socials entorn d’una temàtica en particular? HootSuite et permet dur a terme aquesta funcionalitat, oferint-te la màxima informació disponible en la xarxa.

Únicament a través d’aquesta característica podràs trobar totes aquelles paraules que compten amb un gran retorn i que poden oferir-te multitud d’avantatges.

 

Un entorn en comú

En aquells comptes en les quals es genera una gran interacció en els diferents perfils que tenen presència en la xarxa, accedir a cada xarxa social per a contestar a tots els comentaris que es produeixen en les mateixes pot convertir-se en un gran desafiament. A través de HootSuite l’usuari pot accedir a un panell de control en el qual pot dur a terme tota la interacció amb els seus seguidors des d’una mateixa pestanya. Sense haver d’accedir per separat a cadascuna dels diferents comptes o xarxes socials que s’hagin de gestionar.

 

Extensió per a Chrome

Chrome és un dels navegadors preferits per tots els usuaris. Especialment a conseqüència de les infinites possibilitats que es desprenen a nivell de personalització. HootSuite disposa d’una extensió que permet dur a terme la planificació de continguts des del propi navegador, sense necessitat d’haver d’accedir a cap aplicació o plataforma.

A través de Hootlet, dur a terme la publicació de contingut dels nostres perfils mai havia resultat tan senzill.

HootSuite és una de les eines preferides per a tots aquells que busquen optimitzar el temps i millorar el retorn en cadascuna de les seves accions en les xarxes socials. A quines esperes per a utilitzar-ho tu?

 

Font d’informació: Zinkers.es

Hablemos de Hootsuit: ventajas y funciones básicas

Parlem de Hootsuit: avantatges i funcions bàsiquesHootSuite es una de las herramientas más utilizadas en el entorno digital para llevar a cabo la planificación de nuestro contenido en las diferentes redes sociales que podamos gestionar. 

Su uso es especialmente recomendable. Tanto para aquellas empresas que desean llevar a cabo la planificación y la organización de todas sus redes sociales de manera diaria. Hasta para aquellos profesiones que trabajen como community manager y que tengan que administrar diferentes perfiles, de naturaleza muy diversa. 

A continuación, una serie de motivos que te permitirán explorar todas las opciones que se desprenden de esta plataforma. 

Programa tus publicaciones siempre que lo necesites

Entre las diferentes funcionalidades que ofrece Hootsuite, la programación de nuestras publicaciones es uno de los elementos que destaca especialmente. A través de esta característica, podremos llevar a cabo una planificación mucho más analítica, respondiendo a los objetivos que persiga nuestra organización.

Al mismo tiempo, también nos permitirá ser mucho más creativos, ya que no estamos comprometidos a tener que publicar un contenido en un momento próximo. Sino que podemos retrasarlo hasta encontrar la inspiración necesaria como para poder llevarlo a cabo. 

De manera paralela, esta funcionalidad nos permite poder estudiar aquellos momentos en los que nuestro público presenta una mayor interacción. Publicando únicamente en las horas del día en las que va a ofrecernos un mayor retorno.

Monitoriza tus keywords

¿Te imaginas tener la capacidad de poder analizar todas las conversaciones que se producen en las redes sociales en torno a una temática en particular? HootSuite te permite llevar a cabo esta funcionalidad, ofreciéndote la máxima información disponible en la red.

Únicamente a través de esta característica podrás encontrar todas aquellas palabras que cuentan con un gran retorno y que pueden ofrecerte multitud de ventajas. 

Un entorno en común

En aquellas cuentas en las que se genera una gran interacción en los diferentes perfiles que tienen presencia en la red, acceder a cada red social para contestar a todos los comentarios que se producen en las mismas puede convertirse en un gran desafío. A través de HootSuite el usuario puede acceder a un panel de control en el que puede llevar a cabo toda la interacción con sus seguidores desde una misma pestaña. Sin tener que acceder por separado a cada una de las diferentes cuentas o redes sociales que se tengan que gestionar. 

Extensión para Chrome

Chrome es uno de los navegadores preferidos por todos los usuarios. Especialmente como consecuencia de las infinitas posibilidades que se desprenden a nivel de personalización. HootSuite dispone de una extensión que permite llevar a cabo la planificación de contenidos desde el propio navegador, sin necesidad de tener que acceder a ninguna aplicación o plataforma. 

A través de Hootlet, llevar a cabo la publicación de contenido de nuestros perfiles nunca había resultado tan sencillo. 

HootSuite es una de las herramientas preferidas para todos aquellos que buscan optimizar el tiempo y mejorar el retorno en cada una de sus acciones en las redes sociales. ¿A qué esperas para utilizarlo tú?

Com crear un disseny web fàcil i atractiu per al meu negoci

Com crear un disseny web fàcil i atractiu per al meu negoci

Com crear un disseny web fàcil i atractiu per al meu negociDurant els últims anys, la presència online s’ha consolidat com un element clau per al nostre negoci. Actualment, l’univers digital és considerat una de les principals vies d’ingressos que les empreses han d’explorar amb l’objectiu de poder mantenir els seus ingressos. Al mateix temps que exploten totes les possibilitats que es desprenen d’aquest escenari.

No obstant això, és habitual que sorgeixin dubtes entorn del disseny de la nostra web. Més encara si tenim en compte la gran competència que existeix actualment en aquest sector. A continuació, tres passos que t’ajudaran a dur a terme una web amb la qual complir totes les teves expectatives.

Logo i presència de la marca

Un dels aspectes que cobra una major atenció en qualsevol pàgina web és el relacionat amb el logo d’aquesta. Aquest factor és imprescindible per a captar l’atenció dels nostres seguidors, a conseqüència de la importància amb la qual compte.

Dur a terme el disseny d’un logo va molt més allà de l’elecció de la gamma cromàtica i del dibuix d’aquest. Sinó que aquest ha de representar aspectes com ara els valors, la filosofia o els objectius de la nostra companyia.

Donada la importància amb la qual compte, és recomanable que confiïs les teves necessitats en una empresa especialitzada en branding i en la creació de la identitat corporativa. Únicament d’aquesta manera aconseguiràs que el logo de la teva empresa pugui proporcionar-te el retorn que necessites.

Els textos del teu web

Juntament amb el vessant gràfic, els textos de la nostra web són un altre dels factors que cobren un major protagonisme. A través d’ells, la nostra pàgina web assumirà una identitat pròpia. També es convertiran en el nexe d’unió entre el teu negoci i els teus seguidors, per la qual cosa és vital que treballar-los al màxim.

El contingut d’una web és una part imprescindible per a qualsevol negoci. Aquest ha de ser capaç de transmetre la personalitat de la teva companyia. A més, ha d’estar adaptat al target al qual et vols dirigir. Per això, dur a terme la definició del mateix és una part vital en qualsevol pla de màrqueting.

Immersos en una situació de característiques tan excepcionals com davant la que ens trobem en l’actualitat, el contingut s’ha convertit en un aspecte essencial sobre el qual s’han de centrar tots els nostres esforços.

La importància de l’optimització

Finalment, és molt important esmentar l’optimització. No serveix de res que treballem per a crear una web atractiva a nivell visual, si després no focalitzem l’atenció en la seva optimització de cara als principals cercadors que existeixen en la xarxa.

El posicionament SEO és un dels pilars imprescindibles sobre els quals hem de basar la nostra estratègia. Com que aquest serà l’única manera que ens permeti aconseguir la diferenciació amb la resta dels nostres competidors.

Defineix les teves paraules clau i dissenya la teva estratègia de posicionament. Diferenciar-se de la nostra competència pot resultar molt més senzill del que sembla. A quines esperes per a dur a terme la planificació de la teva estratègia?

 

Información de Zinkers.es

Cómo crear un diseño web fácil y atractivo para mi negocio

Com crear un disseny web fàcil i atractiu per al meu negociDurante los últimos años, la presencia online se ha consolidado como un elemento clave para nuestro negocio. Actualmente, el universo digital es considerado una de las principales vías de ingresos que las empresas deben explorar con el objetivo de poder mantener sus ingresos. Al mismo tiempo que explotan todas las posibilidades que se desprenden de este escenario. 

No obstante, es habitual que surjan dudas en torno al diseño de nuestra web. Más aún si tenemos en cuenta la gran competencia que existe actualmente en este sector. A continuación, tres pasos que te ayudarán a llevar a cabo una web con la que cumplir todas tus expectativas. 

Logo y presencia de la marca

Uno de los aspectos que cobra una mayor atención en cualquier página web es lo relacionado con el logo de la misma. Este factor es imprescindible para captar la atención de nuestros seguidores, como consecuencia de la importancia con la que cuenta.

Llevar a cabo el diseño de un logo va mucho más allá de la elección de la gama cromática y del dibujo del mismo. Sino que éste debe representar aspectos tales como los valores, la filosofía o los objetivos de nuestra compañía. 

Dada la importancia con la que cuenta, es recomendable que confíes tus necesidades en una empresa especializada en branding y en la creación de la identidad corporativa. Únicamente de esta manera lograrás que el logo de tu empresa pueda proporcionarte el retorno que necesitas. 

Los textos de tu web

Junto con la vertiente gráfica, los textos de nuestra web son otro de los factores que cobran un mayor protagonismo. A través de ellos, nuestra página web asumirá una identidad propia. También se convertirán en el nexo de unión entre tu negocio y tus seguidores, por lo que es vital que trabajarlos al máximo.

El contenido de una web es una parte imprescindible para cualquier negocio. Éste debe ser capaz de transmitir la personalidad de tu compañía. Además, debe estar adaptado al target al que te quieres dirigir. Por ello, llevar a cabo la definición del mismo es una parte vital en cualquier plan de marketing. 

Inmersos en una situación de características tan excepcionales como ante la que nos encontramos en la actualidad, el contenido se ha convertido en un aspecto esencial sobre el que se deben centrar todos nuestros esfuerzos. 

La importancia de la optimización

Por último, es muy importante mencionar la optimización. No sirve de nada que trabajemos para crear una web atractiva a nivel visual, si después no focalizamos la atención en su optimización de cara a los principales buscadores que existen en la red. 

El posicionamiento SEO es uno de los pilares imprescindibles sobre los que debemos basar nuestra estrategia. Puesto que este será el único modo que nos permita alcanzar la diferenciación con el resto de nuestros competidores.

Define tus palabras clave y diseña tu estrategia de posicionamiento. Diferenciarse de nuestra competencia puede resultar mucho más sencillo de lo que parece. ¿A qué esperas para llevar a cabo la planificación de tu estrategia?

Els avantatges del streaming per al teu negoci

Els avantatges del streaming per al teu negoci

Els avantatges del streaming per al teu negociEvolucionar i explorar noves fórmules per a millorar el posicionament de la teva empresa ha de formar part del teu ADN. I, sota aquesta premissa, un dels escenaris que ha cobrat un major protagonisme ha estat, sens dubte, el dels beneficis que es desprenen del streaming.

Mitjançant l’ús d’aquesta mena d’eines, és possible dur a terme l’emissió en directe de qualsevol producte, servei o esdeveniment. Amb l’objectiu de poder proporcionar-li una visibilitat extra que seria impossible de dur a terme de cap altra manera.

La importància de la planificació en el teu calendari d’activitats

Si bé és cert que el streaming pot proporcionar una àmplia quantitat d’avantatges per al teu negoci, que analitzarem a continuació, també és important tenir en compte que d’aquesta mena d’esdeveniments es desprenen diferents desafiaments. Entre ells, l’extrema necessitat que es torna entorn de la planificació dels esdeveniments.

Per a publicar un vídeo a temps real resulta necessari tenir el màxim control sobretot allò que es desitja comunicar. Així com establir una sèrie de pauta que permetin guionizar tot el contingut que es transmetrà a la teva audiència.

Quins són els seus principals avantatges del streaming?

Una dels principals avantatges que es desprenen d’aquesta mena d’opcions és que es derroquen per complet les distàncies existents. A través del streaming, resulta possible comunicar qualsevol tipus d’acció des de qualsevol part del món. L’únic requisit que resulta especialment notable és comptar amb un equip adequat que permeti dur a terme tot el procés d’enregistrament.

Al mateix temps, de cara a l’audiència també s’aconsegueix transmetre un extra de proximitat i de proximitat. Sent un element especialment destacat en un context tan excepcional com davant el que ens trobem. Amb les reunions especialment limitades. Al mateix temps, a partir d’aquesta mena d’opcions es permet transmetre una major naturalitat i espontaneïtat. Garantint al màxim el branding existent.

És important destacar que malgrat la creença general que aquest tipus de serveis pot arribar a necessitar d’una gran inversió de diners, la realitat és que no té perquè ser així. Per a obtenir una perspectiva més àmplia, és important tenir en compte que la majoria dels influencers que actualment duen a terme aquest tipus de transmissions duen a terme tots els seus esdeveniments fent ús exclusiu del seu telèfon mòbil. Pel que a penes una càmera amb connexió a internet és més que suficient.

Finalment, també destaca que resulta una opció especialment senzilla per a poder monetitzar tot el nostre contingut. Mitjançant la instal·lació dels bàners publicitaris, resulta molt senzill obtenir un retorn econòmic pràcticament immediat.
Com hem pogut comprovar, el streaming s’ha consolidat com un dels recursos cada vegada més utilitzats entre un ampli nombre d’empreses. Gràcies a les opcions que podem trobar en l’actualitat, gaudir dels avantatges d’aquesta mena de serveis resulta molt més atractiu que mai.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Las ventajas del streaming para tu negocio

Els avantatges del streaming per al teu negociEvolucionar y explorar nuevas fórmulas para mejorar el posicionamiento de tu empresa debe formar parte de tu ADN. Y, bajo esta premisa, uno de los escenarios que ha cobrado un mayor protagonismo ha sido, sin duda, el de los beneficios que se desprenden del streaming.

Mediante el uso de este tipo de herramientas, es posible llevar a cabo la emisión en directo de cualquier producto, servicio o evento. Con el objetivo de poder proporcionarle una visibilidad extra que sería imposible de llevar a cabo de ningún otro modo.

La importancia de la planificación en tu calendario de actividades

Si bien es cierto que el streaming puede proporcionar una amplia cantidad de ventajas para tu negocio, que analizaremos a continuación, también es importante tener en cuenta que de este tipo de eventos se desprenden diferentes desafíos. Entre ellos, la extrema necesidad que se torna en torno a la planificación de los eventos.
Para publicar un vídeo a tiempo real resulta necesario tener el máximo control sobre todo aquello que se desea comunicar. Así como establecer una serie de pauta que permitan guionizar todo el contenido que se va a transmitir a tu audiencia.

¿Cuáles son sus principales ventajas del streaming?

Una de las principales ventajas que se desprenden de este tipo de opciones es que se derriban por completo las distancias existentes. A través del streaming, resulta posible comunicar cualquier tipo de acción desde cualquier parte del mundo. El único requisito que resulta especialmente notable es contar con un equipo adecuado que permita llevar a cabo todo el proceso de grabación.
Al mismo tiempo, de cara a la audiencia también se consigue transmitir un extra de cercanía y de proximidad. Siendo un elemento especialmente destacado en un contexto tan excepcional como ante el que nos encontramos. Con las reuniones especialmente limitadas. Al mismo tiempo, a partir de este tipo de opciones se permite transmitir una mayor naturalidad y espontaneidad. Garantizando al máximo el branding existente.
Es importante destacar que pese a la creencia general de que este tipo de servicios puede llegar a necesitar de una gran inversión de dinero, la realidad es que no tiene porqué ser así. Para obtener una perspectiva más amplia, es importante tener en cuenta que la mayoría de los influencers que actualmente llevan a cabo este tipo de transmisiones llevan a cabo todos sus eventos haciendo uso exclusivo de su teléfono móvil. Por lo que apenas una cámara con conexión a internet es más que suficiente.
Por último, también destaca que resulta una opción especialmente sencilla para poder monetizar todo nuestro contenido. Mediante la instalación de los banners publicitarios, resulta muy sencillo obtener un retorno económico prácticamente inmediato.
Como hemos podido comprobar, el streaming se ha consolidado como uno de los recursos cada vez más utilizados entre un amplio número de empresas. Gracias a las opciones que podemos encontrar en la actualidad, disfrutar de las ventajas de este tipo de servicios resulta mucho más atractivo que nunca.

 

Información de Zinkers.es

Diferents maneres de reactivar el teu negoci online post Covid-19

Diferents maneres de reactivar el teu negoci online post Covid-19

Diferents maneres de reactivar el teu negoci online post Covid-19La crisi en la qual ens hem vist embolicats a conseqüència de la irrupció de la pandèmia ha provocat que una gran quantitat d’empreses s’hagin vist en la necessitat d’haver de redefinir la seva estratègia. Actualment, la majoria de les marques que existeixen en el mercat es troben explorant noves fórmules amb les quals tornar a recuperar la seva nova normalitat.

Un dels sectors que s’ha vist especialment afectat després de la irrupció del coronavirus ha estat, sens dubte, el negoci online. A continuació, una sèrie d’estratègies que et permetran reactivar el teu negoci online en un temps rècord.

Reactivar el teu negoci online és possible, si saps com:

  • Agilita la logística del teu negoci: La logística cobra una especial rellevància en un moment tan especial com aquest. Per aquesta raó, és important que tinguem en compte que hem d’esprémer el màxim la logística del nostre negoci. Són moltes les decisions que podem dur a terme. Des d’augmentar el nostre estoc fins a canviar d’empresa de logística. Totes elles focalitzades en una mateixa adreça: garantir la logística i eficiència del nostre negoci.
  • Dóna’t suport en les teves xarxes socials: Durant els últims anys, les xarxes socials s’han consolidat com una part imprescindible en el desenvolupament de qualsevol empresa. En un context tan excepcional com l’actual, és important dur a terme una bona estratègia. Que ens permeti garantir en tot moment la màxima eficàcia de totes les nostres accions. Gràcies a les diferents opcions que ens permetin actualment dur a terme aquest tipus de plataformes, les xarxes socials són una de les millors opcions per les quals podem decantar-nos. Tenint, a més, la possibilitat de gestionar el nostre negoci de la millor forma possible.
  • Treballa per a minimitzar els costos fixos: Els costos fixos ocupen una de les partides pressupostàries més importants per a una gran quantitat d’empreses. Per aquesta raó, és important analitzar quins són els teus i quina és la millor manera de reduir-los al mínim possible. Els avantatges que es desprenen de l’era de la digitalització online permeten que puguem obtenir un major control sobre una gran quantitat de factors. Resultant molt més senzill que mai poder reactivar el teu negoci online.
  • Nous proveïdors: Durant els últims mesos, han estat molts els proveïdors que s’han vist en l’obligació d’haver de renegociar les seves tarifes amb l’objectiu de poder continuar duent a terme la seva activitat en condicions de normalitat. Per aquesta raó, una de les millors fórmules per les quals pots decantar-te en el moment de dur a terme la reactivació del teu negoci online fa referència a la cerca de noves proveïdors.

Com pots comprovar, existeixen moltes fórmules que permeten reactivar el teu negoci online en la teva volta a la normalitat. Si bé és cert que el coronavirus s’ha consolidat com un dels desafiaments més importants per a qualsevol empresa, en un escenari com en el que ens trobem, la seva situació s’ha convertit en un important desafiament.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Diferentes maneras de reactivar tu negocio online post Covid-19

Diferents maneres de reactivar el teu negoci online post Covid-19La crisis en la que nos hemos visto envueltos como consecuencia de la irrupción de la pandemia ha provocado que una gran cantidad de empresas se hayan visto en la necesidad de tener que redefinir su estrategia. Actualmente, la mayoría de las marcas que existen en el mercado se encuentran explorando nuevas fórmulas con las que volver a recuperar su nueva normalidad.
Uno de los sectores que se ha visto especialmente afectado tras la irrupción del coronavirus ha sido, sin duda alguna, el negocio online. A continuación, una serie de estrategias que te permitirán reactivar tu negocio online en un tiempo récord.

Reactivar tu negocio online es posible, si sabes cómo:

  • Agiliza la logística de tu negocio: La logística cobra una especial relevancia en un momento tan especial como este. Por esta razón, es importante que tengamos en cuenta que debemos exprimir el máximo la logística de nuestro negocio. Son muchas las decisiones que podemos llevar a cabo. Desde aumentar nuestro stock hasta cambiar de empresa de logística. Todas ellas focalizadas en una misma dirección: garantizar la logística y eficiencia de nuestro negocio.
  • Apóyate en tus redes sociales: Durante los últimos años, las redes sociales se han consolidado como una parte imprescindible en el desarrollo de cualquier empresa. En un contexto tan excepcional como el actual, es importante llevar a cabo una buena estrategia. Que nos permita garantizar en todo momento la máxima eficacia de todas nuestras acciones. Gracias a las diferentes opciones que nos permitan actualmente llevar a cabo este tipo de plataformas, las redes sociales son una de las mejores opciones por las que podemos decantarnos. Teniendo, además, la posibilidad de gestionar nuestro negocio de la mejor forma posible.
  • Trabaja para minimizar los costes fijos: Los costes fijos ocupan una de las partidas presupuestarias más importantes para una gran cantidad de empresas. Por esta razón, es importante analizar cuáles son los tuyos y cuál es la mejor manera de reducirlos al mínimo posible. Las ventajas que se desprenden de la era de la digitalización online permiten que podamos obtener un mayor control acerca de una gran cantidad de factores. Resultando mucho más sencillo que nunca poder reactivar tu negocio online.
  • Nuevos proveedores: Durante los últimos meses, han sido muchos los proveedores que se han visto en la obligación de tener que renegociar sus tarifas con el objetivo de poder seguir llevando a cabo su actividad en condiciones de normalidad. Por esta razón, una de las mejores fórmulas por las que puedes decantarte en el momento de llevar a cabo la reactivación de tu negocio online hace referencia a la búsqueda de nuevas proveedores.

Como puedes comprobar, existen muchas fórmulas que permiten reactivar tu negocio online en tu vuelta a la normalidad. Si bien es cierto que el coronavirus se ha consolidado como uno de los desafíos más importantes para cualquier empresa, en un escenario como en el que nos encontramos, su situación se ha convertido en un importante desafío.

 

Información de Zinkers.es

Comença a utilitzar Whatsapp Business per a la teva empresa

Whats App Business Zinkers

Whats App Business ZinkersWhatsapp Business és el sistema de vendes de l’aplicació de missatgeria més famosa del món. Pots començar a aplicar-la a la teva empresa per a augmentar els teus guanys de manera exponencial.

Aquesta mini guia et serà molt útil per a aprofitar totes les eines que existeixen en l’actualitat, de manera que el teu negoci floreixi i sigui encara més rendible. És ideal per a un petit comerç en qualsevol part del món, com Granollers.

 

Descarrega Whatsapp Business per a la teva botiga o comerç local

En el teu mòbil, ves a la botiga d’aplicacions i descàrrega l’aplicació. Tingues en compte que només pots associar un compte de Whatsapp al telèfon, per la qual cosa és recomanable que utilitzis un mòbil exclusivament per a l’empresa. Així no hauràs de fer servir el teu número personal.

A continuació, accepta els termes i polítiques de privacitat, i verifica el número telefònic que vas a ingressar. És un pas obligatori. Després, has de posar el nom del teu comerç local o negoci, una imatge de perfil (professional, si us plau: el logo de la teva empresa o similar) i completar les dades que et demanen.

Una vegada hagis fet aquests primers passos, has d’ingressar a la pestanya “Configuració d’empresa” que està en el menú, i pujar la informació que consideris pertinent, com la direcció exacta; tens a més la facilitat d’indicar-la amb les coordenades específiques amb Google Maps.

Has de triar la categoria a la qual pertany el teu negoci i fer un breu resum amb info genèrica dels productes que venguis o els serveis que abastes, inclòs l’horari d’atenció, contacte alternatiu i lloc web o xarxes socials.

Ara l’indicat és que enviïs un missatge a tots els teus contactes amb links actius. Pots configura els teus missatges de benvinguda i preparar missatges automàtics, així com crear respostes ràpides (el que augmenta la teva velocitat de resposta).

 

Funcions de Whatsapp Business

El més notable d’aquesta aplicació és que permet a qualsevol comerç de proximitat o empresa crear perfils més formals, on els clients potencials poden trobar informació sobre el teu negoci, adreça, descripció, xarxes socials, etc.

Amb ella pots també segmentar i organitzar els teus contactes mitjançant etiquetes, i així pots enviar missatges personalitzats.

 

Branding

Amb aquesta funció pots optimitzar el posicionament de la teva marca, perquè a través d’ella puges imatges de la teva empresa (com el logo) o agregar promocions de productes o esdeveniments per als teus clients.

 

Varietat

Mantenint sempre un to professional, pots flexibilitzar-lo mitjançant l’enviament de vídeos, PDF, missatges d’àudio i links actius, tal com l’aplicació tradicional de Whatsapp ho permet.

 

Control d’etiquetes

Les etiquetes funcionen com una eina per categoritzar les converses (per exemple, tipus d’audiència, etapes de venda, canal de contacte). Així, pots generar etiquetes que et donin l’oportunitat d’un tracte diferent als teus clients, com a “clients potencials” i “clients assegurats”.

Pots integrar l’opció a la teva CRM.

 

Estadístiques

Amb aquesta funció pots identificar i quantificar missatges resposts, els clics a enllaços i el contingut amb més interacció, entre moltes altres informacions.

 

Whatsapp Business API

No obstant això, si la teva empresa és més gran, el recomanat és que accedeixis a Whatsapp Business API, una solució que permet que un sol número de Whatsapp estigui connectat a diferents terminals, agents i departaments.

A més, pots assignar missatges automatitzats a un agent específic (cal usar un Helpdesk), així com enviar notificacions, missatges i recordatoris massivament i de forma programada i personalitzada als teus contactes, entre moltíssimes més accions.

Aquesta aplicació no és gratuïta i haurà de tenir la teva ANEU del Business Manager de Facebook.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Empieza a utilizar Whatsapp Business para tu empresa

Whats App Business ZinkersWhatsapp Business es el sistema de ventas de la aplicación de mensajería más famosa del mundo. Puedes comenzar a aplicarla en tu empresa para aumentar tus ganancias de forma exponencial.

Esta mini guía te será muy útil para aprovechar todas las herramientas que existen en la actualidad, de modo que tu negocio florezca y sea aún más rentable. Es ideal para un pequeño comercio en cualquier parte del mundo, como Granollers.

 

Descarga Whatsapp Business para tu tienda o comercio local

En tu móvil, ve a la tienda de aplicaciones y descarga la aplicación. Ten en cuenta que solo puedes asociar una cuenta de Whatsapp al teléfono, por lo que es recomendable que utilices un móvil exclusivamente para la empresa. Así no tendrás que usar tu número personal.

A continuación, acepta los términos y políticas de privacidad, y verifica el número telefónico que ingresaste. Es un paso obligatorio. Luego, tienes que poner el nombre de tu comercio local o negocio, una imagen de perfil (profesional, por favor: el logo de tu empresa o similar) y completar los datos que te piden.

Una vez hayas hecho estos primeros pasos, debes ingresar a la pestaña “Ajustes de empresa” que está en el menú, y subir la información que consideres pertinente, como la dirección exacta; tienes además la facilidad de indicarla con las coordenadas específicas con Google Maps.

Tienes que elegir la categoría a la que pertenece tu negocio y hacer un breve resumen con info genérica de los productos que vendes o los servicios que abarcas, incluido el horario de atención, contacto alternativo y sitio web o redes sociales.

Ahora lo indicado es que envíes un mensaje a todos tus contactos con links activos. Puedes configura tus mensajes de bienvenida y preparar mensajes automáticos, así como crear respuestas rápidas (lo que aumenta tu velocidad de respuesta).

 

Funciones de Whatsapp Business

Lo más notable de esta aplicación es que permite a cualquier comercio de proximidad o empresa crear perfiles más formales, donde los clientes potenciales pueden encontrar información sobre tu negocio, dirección, descripción, redes sociales, etc.

Con ella puedes también segmentar y organizar tus contactos mediante etiquetas, y así puedes enviar mensajes personalizados.

Branding

Con esta función puedes optimizar el posicionamiento de tu marca, pues a través de ella subes imágenes de tu empresa (como el logo) o agregar promociones de productos o eventos para tus clientes.

Variedad

Manteniendo siempre un tono profesional, puedes flexibilizarlo mediante el envío de vídeos, PDF, mensajes de audio y links activos, tal como la aplicación tradicional de Whatsapp lo permite.

Control de etiquetas

Las etiquetas funcionan como una herramienta para categorizar las conversaciones (por ejemplo, tipos de audiencia, etapas de venta, canal de contacto). Así, puedes generar etiquetas que te den la oportunidad de un trato distinto a tus clientes, como “clientes potenciales” y “clientes asegurados”.

Puedes integrar la opción a tu CRM.

Estadísticas

Con esta función puedes identificar y cuantificar mensajes respondidos, los clics a enlaces y el contenido con más interacción, entre muchas otras informaciones.

 

Whatsapp Business API

Sin embargo, si tu empresa es más grande, lo recomendado es que accedas a Whatsapp Business API, una solución que permite que un solo número de Whatsapp esté conectado a distintos terminales, agentes y departamentos.

Además, puedes asignar mensajes automatizados a un agente específico (hay que usar un Helpdesk), así como enviar notificaciones, mensajes y recordatorios masivamente y de forma programada y personalizada a tus contactos, entre muchísimas más acciones.

Esta aplicación no es gratuita y deberá tener tu ID del Business Manager de Facebook.

 

Información de Zinkers.es

Com crear anuncis des de la teva pàgina de Facebook

Si a la teva botiga, emprenedoria o negoci li has fet una pàgina de Facebook, pots crear anuncis des d’ella com una manera d’acostar-te als teus futurs clients. Amb aquesta eina pots crear campanyes publicitàries i començar a anunciar-te.

Lo millor és que no necessites tenir una gran experiència per a fer-ho, ja que Facebook t’indica pas a pas el que has de fer. I abans de fer l’anunci com a tal, has de crear primer una campanya.

 

Crear una campanya

Aquí hauràs de definir l’objectiu general d’aquesta, i per a això has de triar l’objectiu que més et convingui: Promoció (de la teva pàgina o d’una publicació), Aconseguir visites en el teu lloc web o Aconseguir clients.

A continuació, en el quadre de text has d’escriure el nom de la campanya, i aquí tens la possibilitat de crear una test A/B, per a provar el rendiment de dos tipus d’anuncis. També pots activar l’opció “Optimització del pressupost de la campanya”.

Amb aquesta opció, pots definir un pressupost diari (una suma faig una mitjana de diari que pots gastar en un conjunt d’anuncis), o bé un pressupost total que durarà el període de temps que duri el conjunt d’anuncis.

Per a personalitzar la teva estratègia de “puja”, la programació dels teus anuncis i el tipus de lliurament hauries de seleccionar “Mostrar més opcions”, just després.

 

Crear un conjunt d’anuncis

Després de creada la campanya, pots crear el conjunt d’anuncis per al teu petit comerç o comerç de proximitat, si fos el cas. Aquí definiràs el pressupost, la segmentació, la ubicació, el calendari i les licitacions.

Llavors, en el quadre de text “Nom de conjunt d’anuncis” has de posar un nom descriptiu per al conjunt d’anuncis. Per a definir el teu públic, pots triar entre les opcions que t’ofereix el programa, o bé punxar en “Público Personalitzat”.

Per a editar els elements d’Ubicació, Edat, Sexe i Segmentació Detallada bastarà que passis el ratolí per sobre de cada paraula. Per a personalitzar l’idioma i les connexions, hauràs de punxar a “Mostrar més opcions”. Si vols tornar a fer-lo servir, només has de clic a “Guardar aquest públic”.

Després selecciona la ubicació Facebook perquè els teus anuncis apareguin allà i seleccionar el resultat del lliurament dels anuncis que millor et convingui. Defineix el pressupost (igual: diari o total), defineix la data d’inici i de finalització i, si ho desitges, pots personalitzar els límits de despesa, la data de facturació, la programació dels anuncis i el tipus de lliurament.

 

Crea un anunci

Podràs prosseguir amb la creació de l’anunci després de crear una campanya i un conjunt d’anuncis. Seleccionaràs el contingut del mateix i afegir text.

Per a això, selecciona la pàgina de Facebook que estigui associada a tots els anuncis que vagis a crear. Després, selecciona un format d’entre les opcions presentades: “Seqüència”, “Col·lecció” o “Una sola imatge o vídeo”. Amb aquesta última pots crear una presentació.

A continuació, puja imatges o vídeos a “Agregar contingut multimèdia” i si vols crear presentacions, prem “Crear contingut multimèdia”.

Ja podràs agregar el text que desitgis que aparegui en l’anunci, i probablement tens l’opció d’agregar un botó d’anomenada a l’acció per part de l’usuari. Revisa acuradament la vista prèvia de l’anunci i dóna-li a “Confirmar”.

Tingues en compte que la primera vegada que publiquis un anunci et demanaran que especifiquis la informació de pagament.

Amb tots aquests passos la teva campanya estarà activa, i només estarà pendent de revisió per Facebook. L’anunci automàticament es posarà a circular una vegada estigui aprovat, i ja la teva empresa o comerç local, sigui a Granollers o un altre lloc, tindrà un anunci en aquesta plataforma.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Cómo crear anuncios desde tu página de Facebook

Si a tu tienda, emprendimiento o negocio le has hecho una página de Facebook, puedes crear anuncios desde ella como una forma de acercarte a tus futuros clientes. Con esta herramienta puedes crear campañas publicitarias y empezar a anunciarte.

Lo bueno es que no necesitas tener una gran experiencia para hacerlo, ya que Facebook te indica paso a paso lo que tienes que hacer. Y antes de hacer el anuncio como tal, debes crear primero una campaña.

 

Crear una campaña

Aquí tendrás que definir el objetivo general de la misma, y para ello tienes que elegir el objetivo que más te convenga: Promoción (de tu página o de una publicación), Conseguir visitas en tu sitio web o Conseguir clientes.

A continuación, en el cuadro de texto tienes que escribir el nombre de la campaña, y aquí tienes la posibilidad de crear una test A/B, para probar el rendimiento de dos tipos de anuncios. También puedes activar la opción “Optimización del presupuesto de la campaña”.

Con esta opción, puedes definir un presupuesto diario (un monto promedio diario que puedes gastar en un conjunto de anuncios), o bien un presupuesto total que durará el periodo de tiempo que dure el conjunto de anuncios.

Para personalizar tu estrategia de puja, la programación de tus anuncios y el tipo de entrega tendrías que seleccionar “Mostrar más opciones”, justo después.

 

Crear un conjunto de anuncios

Después de ser creada la campaña, puedes crear el conjunto de anuncios para tu pequeño comercio o comercio de proximidad, si fuese el caso. Aquí definirás el presupuesto, la segmentación, la ubicación, el calendario y las pujas.

Entonces, en el cuadro de texto “Nombre de conjunto de anuncios” debes poner un nombre descriptivo para el conjunto de anuncios. Para definir tu público, puedes escoger entre las opciones que te ofrece el programa, o bien pinchar en “Público Personalizado”.

Para editar los elementos de Ubicación, Edad, Sexo y Segmentación Detallada bastará con que pases el ratón por encima de cada palabra. Para personalizar el idioma y las conexiones, tendrás que pinchar en “Mostrar más opciones”. Si quieres volver a usarlo, solo tienes que clic en Guardar este público.

Luego selecciona la ubicación Facebook para que tus anuncios aparezcan allí y seleccionar el resultado de la entrega de los anuncios que mejor te convenga. Define el presupuesto (igual: diario o total), define la fecha de inicio y de finalización y, si lo deseas, puedes personalizar los límites de gasto, la fecha de facturación, la programación de los anuncios y el tipo de entrega.

 

Crea un anuncio

Podrás proseguir con la creación del anuncio después de crear una campaña y un conjunto de anuncios. Vas a seleccionar el contenido del mismo y añadir texto.

Para ello, selecciona la página de Facebook que esté asociada a todos los anuncios que vayas a crear. Luego, selecciona un formato de entre las opciones presentadas: “Secuencia”, “Colección” o “Una sola imagen o vídeo”. Con esta última puedes crear una presentación.

A continuación, sube imágenes o vídeos en “Agregar contenido multimedia” y si quieres crear presentaciones, pulsa “Crear contenido multimedia”.

Ya podrás agregar el texto que desees que aparezca en el anuncio, y probablemente tengas la opción de agregar un botón de llamada a la acción por parte del usuario. Revisa cuidadosamente la vista previa del anuncio y dale a “Confirmar”.

Ten en cuenta que la primera vez que publiques un anuncio te pedirán que especifiques la información de pago.

Con todos estos pasos tu campaña estará activa, y solo estará pendiente de revisión por Facebook. El anuncio automáticamente se pondrá a circular una vez esté aprobado, y ya tu empresa o comercio local, sea en Granollers u otro sitio, tendrá un anuncio en esta plataforma.

 

Fuente de información: Zinkers.es

Com fer créixer el nombre de seguidors a Instagram

Ara mateix, Instagram és una de les millors plataformes per a destacar la teva empresa i aconseguir més seguidors en el teu perfil. És una plataforma orgànica i molt versàtil on aconseguir que la teva botiga o comerç de proximitat compti amb més clients.

Segueix aquests passos i aconseguiràs més seguidors.

Publica bon contingut

Partim que ja tens el teu negoci i el nínxol definit. A partir d’això, el consell és publicar regularment contingut d’alta qualitat, i amb regularment ens referim a tots els dies, tot el temps.

Al començament pots fer-lo dues vegades al dia, però amb el temps i la pràctica l’ideal seria fer-ho fins a 4 vegades diàries. Puja imatges i fotos amb una grandària mínima de 1080 x 1080 píxels, gifs o vídeos curts, tot per a atreure l’atenció dels usuaris.

Fins i tot amb Instagram pots demanar permís per a compartir alguna imatge d’altres comptes i publicar-la, si potser no has contingut de pujar.

 

Publica contingut amb la freqüència correcta

Això, clar, és molt subjectiu i depèn sobretot del públic a qui es dirigeixi el teu negoci. Hi ha els qui no publiquen prou, però hi ha uns altres que publiquen en excés, acabant per allunyar als usuaris.

Si el teu comerç local a Granollers, per posar un exemple, requereix d’una quantitat determinada de publicacions en Instagram, mantingues aquest ritme. És una cosa que hauràs de calibrar tu, amb la pràctica i amb els resultats obtinguts.

Dues vegades diàries és una bona quantitat per a començar, i una vegada que comencis a tenir més presència i guanyar seguidors, pots fer tres: en el matí, en la tarda i en la nit.

 

Utilitza les etiquetes

Les etiquetes són etiquetes que representen el que embenis o el que ofereixes. A Instagram resulten importants com a estratègia, i saber usar-los dependrà molt el teu èxit en aquesta plataforma.

Els experts recomanen usar entre 3 i 5 etiquetes a Instagram, i fer servir etiquetes descriptives de 2 paraules: #RopaBonita, #MejorLibro, #AlimentoOrgánico, per posar tres exemples.

Usar etiquetes descriptives ajudarà al fet que els usuaris que estan buscant una certa especificitat de les etiquetes et trobin més ràpid.

 

Interacció amb els usuaris

No creguis que només amb crear el perfil en Instagram i publicar dues vegades diàries és suficient. Per a res. També has d’interactuar amb els teus seguidors.

Una manera és fer preguntes als teus peus de foto i respondre els comentaris que et facin. La relació serà més personal i particular, i això afegeix valor afectiu, per la qual cosa per als altres usuaris el teu compte es percebrà com més atractiu.

Aquestes preguntes hauries de centrar-les en qui són els teus seguidors i què els agrada del teu perfil i el teu contingut.

 

Millor una comunitat positiva

Per a atreure l’atenció de més usuaris, crea una comunitat positiva on els teus seguidors se sentin còmodes de comunicar-se entre ells i fins i tot postejar informació de valor.

Això requereix que prohibeixis contingut negatiu i comentaris nocius i descalificadores entre els teus seguidors: no voldràs un compte on els usuaris s’ataquin entre si, això allunya a clients potencials i fins podrien deixar de seguir-te.

El teu compte ha de reflectir una actitud madura, pacífica, on les interaccions es produeixin cordialment, i on el teu petit comerç (o la teva gran marca) pugui créixer de manera constant i segura.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Cómo hacer crecer el número de seguidores en Instagram

Hoy por hoy, Instagram es una de las mejores plataformas para destacar tu empresa y conseguir más seguidores en tu perfil. Es una plataforma orgánica y muy versátil donde lograr que tu tienda o comercio de proximidad cuente con más clientes.

Sigue estos pasos y lograrás más seguidores.

 

Publica buen contenido

Partimos de que ya tienes tu negocio y el nicho definido. A partir de esto, el consejo es publicar regularmente contenido de alta calidad, y con regularmente nos referimos a todos los días, todo el tiempo.

Al comienzo puedes hacerlo dos veces al día, pero con el tiempo y la práctica lo ideal sería hacerlo hasta 4 veces diarias. Sube imágenes y fotos con un tamaño mínimo de 1080 x 1080 píxeles, gifs o vídeos cortos, todo para atraer la atención de los usuarios.

Incluso con Instagram puedes pedir permiso para compartir alguna imagen de otras cuentas y publicarla, si acaso no tienes contenido que subir.

 

Publica contenido con la frecuencia correcta

Esto, claro, es muy subjetivo y depende sobre todo del público a quien se dirija tu negocio. Hay quienes no publican lo suficiente, pero hay otros que publican en exceso, terminando por alejar a los usuarios.

Si tu comercio local en Granollers, por poner un ejemplo, requiere de una cantidad determinada de publicaciones en Instagram, mantén ese ritmo. Es algo que deberás calibrar tú, con la práctica y con los resultados obtenidos.

Dos veces diarias es una buena cantidad para empezar, y una vez que comiences a tener más presencia y ganar seguidores, puedes hacer tres: en la mañana, en la tarde y en la noche.

 

Utiliza los hashtags

Los hashtags son etiquetas que representan lo que vendes o lo que ofreces. En Instagram resultan importantes como estrategia, y de saber usarlos dependerá mucho tu éxito en esta plataforma.

Los expertos recomiendan usar entre 3 y 5 hashtags en Instagram, y usar etiquetas descriptivas de 2 palabras: #RopaBonita, #MejorLibro, #AlimentoOrgánico, por poner tres ejemplos.

Usar etiquetas descriptivas ayudará a que los usuarios que están buscando cierta especificidad de los hashtags te encuentren más rápido.

 

Interacción con los usuarios

No creas que con solo crear el perfil en Instagram y publicar dos veces diarias es suficiente. Para nada. También debes interactuar con tus seguidores.

Una manera es hacer preguntas en tus pies de foto y responder los comentarios que te hagan. La relación será más personal y particular, y eso añade valor afectivo, por lo que para los demás usuarios tu cuenta se percibirá como más atractiva.

Estas preguntas deberías centrarlas en quiénes son tus seguidores y qué les gusta de tu perfil y tu contenido.

 

Mejor una comunidad positiva

Para atraer la atención de más usuarios, crea una comunidad positiva donde tus seguidores se sientan cómodos de comunicarse entre ellos e incluso postear información de valor.

Esto requiere que prohíbas contenido negativo y comentarios dañinos y descalificadores entre tus seguidores: no querrás una cuenta donde los usuarios se ataquen entre sí, esto aleja a clientes potenciales y hasta podrían dejar de seguirte.

Tu cuenta debe reflejar una actitud madura, pacífica, donde las interacciones se produzcan cordialmente, y donde tu pequeño comercio (o tu gran marca) pueda crecer de manera constante y segura.

 

Fuente de información: Zinkers.es

Eines gratuïtes per fer créixer el teu negoci a Facebook i Instagram

Si tens una empresa a Granollers, un petit comerç, qualsevol tipus de negoci, i vols fer-lo créixer, res millor que les eines gratuïtes d’Instagram i Facebook aconseguir-ho.

En aquestes plataformes, realitzar un bon màrqueting digital t’ajudarà a posar la teva marca en els primers llocs i a guanyar molta visibilitat.

A continuació t’expliquem quines són aquestes eines en cadascuna de les plataformes.

 

Eines gratuïtes de Facebook

Facebook posa a la teva disposició eines sense cost perquè puguis desenvolupar el teu negoci, fer créixer la teva marca i definir l’administració de la teva estratègia de màrqueting.

Pàgina

A través d’una pàgina de Facebook pots publicar fotos, imatges, vídeos, fites o enquestes per a interactuar amb els teus usuaris i clients potencials. En ella puges històries i imatges relatives al teu comerç local i compartir informació amb l’audiència.

Safata d’entrada

Aquesta eina et permet ordenar en un mateix lloc les comunicacions, i connectar-te al mateix temps amb tots els teus clients potencials.

Messenger

És un sistema directe i particular de contacte amb els teus clients, després d’oferir-los informació sobre la teva empresa de manera massiva.

Grups

Mitjançant la creació de grups empresarials pots accedir a molts usuaris i fer créixer el negoci encara més. Pots crear un propi i convidar als potencials clients, o unir-te a algun en nom de la teva pàgina o empresa.

Eines empresarials

Si tens un comerç de proximitat o un comerç local i ofereixes serveis, pots fer que els teus clients reservin cites per Facebook, les quals podràs veure en el teu registre de cites administrant el teu calendari.

Igualment, pots promocionar la teva empresa amb esdeveniments en els quals pots incloure promocions, llançaments de nous productes o info nova.

Facebook també té dues eines gratuïtes especials, la pàgina d’ocupacions i botigues; en ambdues, pots connectar-te directament amb els usuaris, així com compartir el teu inventari i realitzar vendes.

Una vegada has posat a caminar tot això, Facebook posa a la teva disposició la pestanya d’Estadístiques, perquè puguis mesurar la interacció amb els usuaris i les accions que realitzen en les seves visites, i el Centre d’Anuncis, perquè puguis quantificar el rendiment en diverses ubicacions i grups demogràfics.

 

Eines gratuïtes d’Instagram

Fer el màrqueting digital de la teva empresa en Instagram també és possible, perquè aquesta plataforma t’ofereix moltes eines gratuïtes.

Disseny

Dissenyar l’estètica visual del perfil del teu negoci en Instagram permetrà que tant la informació com les fotos tinguin un lloc destacat.

Hootsuite

Si ets marketero, sabràs que aquesta eina et permet administrar el teu perfil d’Instagram, organitzar les publicacions, programar els posts i consultar les estadístiques.

Later

Quan vulguis programar les teves publicacions, aquesta eina serà molt útil per a posar a dalt la teva empresa. Pots programar fins a 30 imatges i fotos mensuals.

ShortStack

És una eina per a la creació de concursos en Instagram, súper atractiva i eficaç per a atreure l’atenció dels usuaris.

És perfecta perquè aprofitis el contingut generat per ells, i els animis a publicar imatges o fotos amb una etiqueta de participació. Aquesta eina gratuïta et permet fins a 100 participants i n nombre de concursos.

All Hashtag

És una eina que busca etiquetes, que són una forma senzilla i efectiva d’aconseguir clients i usuaris potencials relacionats amb la teva marca, comerç local o empresa.

Les paraules clau del teu sector seran la matèria primera per a generar diferents etiquetes que et serviran en les teves publicacions.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Herramientas gratuitas para hacer crecer tu negocio en Facebook e Instagram

Si tienes una empresa en Granollers (o en cualquier parte del mundo), un pequeño comercio, cualquier tipo de negocio, y quieres hacerlo crecer, nada mejor que las herramientas gratuitas de Instagram y Facebook para lograrlo.

En estas plataformas, realizar un buen marketing digital te ayudará a poner tu marca en los primeros puestos y a ganar mucha visibilidad.

A continuación te explicamos cuáles son estas herramientas en cada una de las plataformas.

 

Herramientas gratuitas de Facebook

Facebook pone a tu disposición herramientas sin coste para que puedas desarrollar tu negocio, hacer crecer tu marca y definir la administración de tu estrategia de marketing.

Página

A través de una página de Facebook puedes publicar fotos, imágenes, vídeos, hitos o encuestas para interactuar con tus usuarios y potenciales clientes. En ella subes historias e imágenes relativas a tu comercio local y compartir información con la audiencia.

Bandeja de entrada

Esta herramienta te permite ordenar en un mismo sitio las comunicaciones, y conectarte al mismo tiempo con todos tus clientes potenciales.

Messenger

Es un sistema directo y particular de contacto con tus clientes, luego de ofrecerles información sobre tu empresa de manera masiva.

Grupos

Mediante la creación de grupos empresariales puedes acceder a muchos usuarios y hacer crecer el negocio aún más. Puedes crear uno propio e invitar a los potenciales clientes, o unirte a alguno en nombre de tu página o empresa.

Herramientas empresariales

Si tienes un comercio de proximidad o un comercio local y ofreces servicios, puedes hacer que tus clientes reserven citas por Facebook, las cuales podrás ver en tu registro de citas administrando tu calendario.

Igualmente, puedes promocionar tu empresa con eventos en los que puedes incluir promociones, lanzamientos de nuevos productos o info nueva.

Facebook también tiene dos herramientas gratuitas especiales, la página de empleos y de tiendas; en ambas, puedes conectarte directamente con los usuarios, así como compartir tu inventario y realizar ventas.

Una vez has puesto a andar todo esto, Facebook pone a tu disposición la pestaña de Estadísticas, para que puedas medir la interacción con los usuarios y las acciones que ellos realizaron en sus visitas, y el Centro de Anuncios, para que puedas cuantificar el rendimiento en diversas ubicaciones y grupos demográficos.

 

Herramientas gratuitas de Instagram

Hacer el marketing digital de tu empresa en Instagram también es posible, pues esta plataforma te ofrece muchas herramientas gratuitas.

Diseño

Diseñar la estética visual del perfil de tu negocio en Instagram permitirá que tanto la información como las fotos tengan un lugar destacado.

Hootsuite

Si eres marketero, sabrás que esta herramienta te permite administrar tu perfil de Instagram, organizar las publicaciones, programar los posts y consultar las estadísticas.

Later

Cuando quieras programar tus publicaciones, esta herramienta será muy útil para poner arriba tu empresa. Puedes programar hasta 30 imágenes y fotos mensuales.

ShortStack

Es una herramienta para la creación de concursos en Instagram, súper atractiva y eficaz para atraer la atención de los usuarios.

Es perfecta para que aproveches el contenido generado por ellos, y los animes a publicar imágenes o fotos con un hashtag de participación. Esta herramienta gratuita te permite hasta 100 participantes y n número de concursos.

All Hashtag

Es una herramienta que busca hashtags, que son una forma sencilla y efectiva de conseguir clientes y usuarios potenciales relacionados con tu marca, comercio local o empresa.

Las palabras clave de tu sector serán la materia prima para generar distintos hashtags que te servirán en tus publicaciones.

 

Fuente de información: Zinkers.es

Crea una estètica visual per la teva empresa a Instagram

Cada dia més, milions d’usuaris utilitzen plataformes per a connectar-se i per visitar perfils de negocis, per això tant Facebook com Instagram s’han convertit en el lloc ideal per a promocionar una empresa, una botiga o qualsevol emprenedoria.

El negoci avui dia és saber com crear una estètica visual atractiva en Instagram, els seguidors de la qual han provat ser molt més lleials que en altres plataformes. És important tenir un mur coherent per a fer créixer la teva marca.

I és que Instagram s’ha especialitzat en l’estètica visual, i és per això que en aquesta plataforma, el comerç de proximitat, el local, o un petit negoci té moltes oportunitats quan crea un mur atraient i interessant.

 

La teva empresa en Instagram

El disseny del mur d’Instagram es diu estètica visual, i hi ha tres tipus de temàtiques visuals: el layout (o disseny de la quadrícula), el disseny de vora de la imatge i el disseny del color.

Gairebé sempre els tipus es barregen per a crear murs únics, que, òbviament, també tindran stories i contingut únic. Però al que anem: tens una botiga, una empresa, una marca, i vols un disseny atractiu que inspiri als usuaris.

 

Layout

Un bon disseny de quadrícula pot ser la clau per a un perfil exitós. El disseny de quadrícula és la distribució de les teves publicacions. Hi ha diverses opcions.

 

Horitzontalitat

Tres línies horitzontals per a comptar. Cadascuna pot ser diferent, i explicar una història diferent. En una podria predominar un color de fons, o podria ser una imatge dividida en tres línies, o tres imatges semblants.

El truc amb aquest disseny és pujar fotos o imatges de tres en tres amb una estètica comuna, o colors similars.

 

Verticalitat

És molt popular, i pots crear un mur molt atractiu amb el mateix disseny formant línies verticals, amb frases al centre, per exemple, i les altres dues amb imatges en el mateix to.

És pràctica, perquè fa que l’usuari continuï veient cap avall degut a aquest efecte òptic. Tracta que el mitjà tingui els colors més clars.

 

Tauler d’escacs

És un dels dissenys més utilitzats. Solen ser dos tipus de publicacions, alternant tons o imatges i frases. És molt versàtil per a una empresa perquè inclous informació (breu, directa) amb imatges.

 

Puzzle

Hi ha aplicacions per a dividir les imatges en diversos quadres, com un trencaclosques; Griddy és una d’elles, però cal publicar cada quadre per separat, i cuidar de mantenir el disseny i així obtenir la imatge original i total.

El truc és que cada imatge separada és una publicació per si mateixa, amb contingut propi, però al mateix temps connectada amb les altres. Pots fer un trencaclosques d’una fins a 20 files, sent aquests molt més complicats.

 

Vora de fotos

Una vegada seleccionis la vora de les teves fotos, manten-lo sempre perquè el teu mur sigui coherent. Si tries que les teves fotos tinguin marc, els donarà major protagonisme. És important triar un apropiat per a la teva empresa o negoci, sigui un comerç local o un comerç de proximitat.

L’aplicació Whitegram et permet posar-li vores a les imatges de qualsevol color, i blanc o negre; els més comuns són les vores quadrades blanques i els rectangulars.

També pots barrejar els quadrats i rectangulars en horitzontal i vertical; això obliga a veure cada imatge, perquè cadascuna semblarà diferent.

 

Disseny del color

El color és un element clau. Un negoci a Granollers pot destacar-se en Instagram tan sols pel color. En triar el color dominant de la teva marca, el teu mur tindrà detalls d’aquest color en totes les imatges.

Pots fer servir d’1 a 3 colors dominants, i usar filtres per a destacar-los. Hauràs d’editar les fotos, clar, i aplicar-los els filtres, que n’hi ha en colors pastels, càlids, freds, etc.

Sigui com sigui la teva empresa o marca, el disseny que triïs per a l’estètica visual d’Instagram la definirà millor i serà més fàcil donar a conèixer aquest comerç local al qual només li falta una petita empenta per a fer el salt a l’èxit.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Crea una estética visual para tu empresa en Instagram

Cada día más, millones de usuarios utilizan plataformas para conectarse y para visitar perfiles de negocios, por ello tanto Facebook como Instagram se han convertido en el sitio ideal para promocionar una empresa, una tienda o cualquier emprendimiento.

El negocio hoy en día es saber cómo crear una estética visual atractiva en Instagram, cuyos seguidores han probado ser mucho más leales que en otras plataformas. Es importante tener un muro coherente para hacer crecer tu marca.

Y es que Instagram se ha especializado en la estética visual, y es por eso por lo que en esta plataforma, el comercio de proximidad, el local, o un pequeño negocio tiene muchas oportunidades cuando crea un muro atrayente e interesante.

Tu empresa en Instagram

El diseño del muro de Instagram se llama estética visual, y hay tres tipos de temáticas visuales: el layout (o diseño de la cuadrícula), el diseño de borde de la imagen y el diseño del color.

Casi siempre los tipos se mezclan para crear muros únicos, que, obviamente, también tendrán stories y contenido único. Pero a lo que vamos: tienes una tienda, una empresa, una marca, y quieres un diseño atractivo que inspire a los usuarios.

Layout

Un buen diseño de cuadrícula puede ser la clave para un perfil exitoso. El diseño de cuadrícula es la distribución de tus publicaciones. Hay varias opciones.

Horizontalidad

Tres líneas horizontales para contar. Cada una puede ser distinta, y contar una historia diferente. En una podría predominar un color de fondo, o podría ser una imagen dividida en tres líneas, o tres imágenes parecidas.

El truco con este diseño es subir fotos o imágenes de tres en tres con una estética común, o colores similares.

Verticalidad

Es muy popular, y puedes crear un muro muy atractivo con el mismo diseño formando líneas verticales, con frases al centro, por ejemplo, y las otras dos con imágenes en el mismo tono.

Es práctica porque hace que el usuario siga viendo hacia abajo debido al efecto óptico. Trata de que el medio tenga los colores más claros.

Tablero de ajedrez

Es uno de los diseños más utilizados. Suelen ser dos tipos de publicaciones, alternando tonos o imágenes y frases. Es muy versátil para una empresa porque incluyes información (breve, directa) con imágenes.

Puzzle

Hay aplicaciones para dividir las imágenes en diversos cuadros, como un rompecabezas; Griddy es una de ellas, pero hay que publicar cada cuadro por separado, y cuidar de mantener el diseño y así obtener la imagen original y total.

El truco es que cada imagen separada es una publicación por sí misma, con contenido propio, pero al mismo tiempo conectada con las demás. Puedes hacer un rompecabezas de una hasta 20 filas, siendo estos mucho más complicados.

Borde de fotos

Una vez que selecciones el borde de tus fotos, mantenlo siempre para que tu muro sea coherente. Si eliges que tus fotos tengan marco, les dará mayor protagonismo. Es importante escoger uno apropiado para tu empresa o negocio, sea un comercio local o un comercio de proximidad.

La aplicación Whitegram te permite ponerle bordes a las imágenes de cualquier color, y blanco o negro; los más comunes son los bordes cuadrados blancos y los rectangulares.

También puedes mezclar los cuadrados y rectangulares en horizontal y vertical; eso obliga a ver cada imagen, porque cada una parecerá distinta.

Diseño del color

El color es un elemento clave. Un negocio en Granollers puede destacarse en Instagram tan solo por el color. Al elegir el color dominante de tu marca, tu muro tendrá detalles de ese color en todas las imágenes.

Puedes usar de 1 a 3 colores dominantes, y usar filtros para destacarlos. Tendrás que editar las fotos, claro, y aplicarles los filtros, que los hay en colores pasteles, cálidos, fríos, etc.

Sea cual sea tu empresa o marca, el diseño que escojas para la estética visual de Instagram la definirá mejor y será más fácil dar a conocer ese comercio local al que solo le falta un pequeño empujón para dar el salto al éxito.

 

Fuente: Zinkers.es

Idees de publicacions per la teva pàgina comercial de Facebook

ideas d epublicaciones para redes

Facebook és una de les xarxes socials més versàtils i efectives per a impulsar una empresa, un petit comerç o botiga, pel fet que fomenta el procés d’interacció entre els usuaris i públics objectius.

Per a aprofitar al màxim els seus beneficis et donarem algunes idees amb les quals pots promoure el teu negoci i exhortar a l’acció a tots els que integren aquesta xarxa social, ja sigui per a fer una compra, informar-se o promoure el comerç local.

Publicacions idònies per al Facebook comercial

Impulsar un petit negoci per mitjà del Facebook és una cosa que requereix l’execució d’algunes accions senzilles, però bastant efectives, entre les quals et proposem les següents:

Realitza concursos

Els concursos i sortejos representen una alternativa atractiva per a captar l’atenció dels usuaris en Facebook, els qui aporten comentaris i “M’agrada”, al mateix temps que comparteixen la informació amb els seus contactes, impulsant així el comerç de proximitat.

Entre els participants s’ha de triar un guanyador, al qual es felicita públicament per mitjà d’un post especial, mentre s’anuncia un pròxim concurs.

Notifica les novetats

Sempre hi ha una cosa nova que comunicar, especialment en el món dels negocis. Per tant, et recomanem aprofitar això i anunciar sempre totes les novetats relacionades amb l’empresa, ja sigui un canvi d’ubicació, d’imatge, entre altres.

Impulsa el diàleg

Mantenir la interacció entre l’empresa i els usuaris o públics objectius és molt important. Per a això una idea efectiva és promoure el diàleg, ja sigui publicant endevinalles o preguntes relacionades amb el negoci.

El més recomanable és fer aquestes publicacions els caps de setmana o en dies on les persones tenen més accés a les xarxes. D’aquesta forma es desperten i descobreixen els interessos comuns entre els usuaris.

Publicar històries contínuament

És necessari publicar amb freqüència histories amb fotos o vídeos que cridin l’atenció de l’audiència, a fi de permetre-li a aquesta un accés més directe a l’interior de l’empresa perquè la conegui més de prop. Fins i tot es recomana fer una publicació en la qual es faci esment a aquesta història.

Crea i impulsa esdeveniments

Una de les maneres més efectives per a incrementar el trànsit de visitants i captar nous clients és fer publicacions en les quals s’impulsin esdeveniments relacionats amb l’empresa, ja siguin promocions, anuncis, ofertes, liquidació de mercaderia, entre altres. Generalment aquest tipus d’informació és difosa pels usuaris de la xarxa.

Compartir notícies del ram

Una manera de demostrar al públic que l’empresa s’enfoca en la satisfacció d’una necessitat, i no sols en la promoció de productes o serveis, és publicar informació important relacionada amb el negoci, tal com les notícies que sorgeixen entorn d’aquest. D’aquesta forma s’aporta a les usuàries dades que els permeten estar actualitzats.

Crea i promociona un grup

Una estratègia interessant per a promoure l’empresa és crear un grup d’usuaris relacionats amb el negoci, ja que és una forma efectiva per a establir una comunitat virtual amb interessos comuns en l’àrea.

 

font d’informació: Zinkers.es

Ideas de publicaciones para tu página comercial de Facebook

Facebook es una de las redes sociales más versátiles y efectivas para impulsar una empresa, un pequeño comercio o tienda, debido a que fomenta el proceso de interacción entre los usuarios y públicos objetivos.
Para aprovechar al máximo sus beneficios te daremos algunas ideas con las que puedes promover tu negocio y exhortar a la acción a todos los que integran esta red social, ya sea para hacer una compra, informarse o promover el comercio local.

PUBLICACIONES IDÓNEAS PARA EL FACEBOOK COMERCIAL

Impulsar un pequeño negocio por medio del Facebook es algo que requiere la ejecución de algunas acciones sencillas, pero bastante efectivas, entre las que te proponemos las siguientes:

Realiza concursos

Los concursos y sorteos representan una alternativa atractiva para captar la atención de los usuarios en Facebook, quienes aportan comentarios y “Me gusta”, al tiempo que comparten la información con sus contactos, impulsando así el comercio de proximidad.
Entre los participantes se debe elegir un ganador, al que se felicita públicamente por medio de un post especial, mientras se anuncia un próximo concurso.

Notifica las novedades

Siempre hay algo nuevo que comunicar, en especial en el mundo de los negocios. Por tanto, te recomendamos aprovechar esto y anunciar siempre todas las novedades relacionadas con la empresa, ya sea un cambio de ubicación, de imagen, entre otros.

Impulsa el diálogo

Mantener la interacción entre la empresa y los usuarios o públicos objetivos es muy importante. Para ello una idea efectiva es promover el diálogo, ya sea publicando acertijos o preguntas relacionadas con el negocio.
Lo más recomendable es hacer estas publicaciones los fines de semana o en días donde las personas tienen más acceso a las redes. De esa forma se despiertan y descubren los intereses comunes entre los usuarios.

Publicar historias continuamente

Es necesario publicar con frecuencia historias con fotos o videos que llamen la atención de la audiencia, a fin de permitirle a ésta un acceso más directo al interior de la empresa para que la conozca más de cerca. Incluso se recomienda hacer una publicación en la que se haga mención a esa historia.

Crea e impulsa eventos

Una de las maneras más efectivas para incrementar el tráfico de visitantes y captar nuevos clientes es hacer publicaciones en las que se impulsen eventos relacionados con la empresa, ya sean promociones, anuncios, ofertas, liquidación de mercancía, entre otros. Generalmente este tipo de información es difundida por los usuarios de la red.

Compartir noticias del ramo

Una forma de demostrar al público que la empresa se enfoca en la satisfacción de una necesidad, y no solo en la promoción de productos o servicios, es publicar información importante relacionada con el negocio, tal como las noticias que surgen en torno a éste. De esa forma se aporta a los usuarios datos que les permiten estar actualizados.

Crea y promociona un grupo

Una estrategia interesante para promover la empresa es crear un grupo de usuarios relacionados con el negocio, ya que es una forma efectiva para establecer una comunidad virtual con intereses comunes en el área.

 

Fuente: Zinkers.es