Com crear anuncis des de la teva pàgina de Facebook

Si a la teva botiga, emprenedoria o negoci li has fet una pàgina de Facebook, pots crear anuncis des d’ella com una manera d’acostar-te als teus futurs clients. Amb aquesta eina pots crear campanyes publicitàries i començar a anunciar-te.

Lo millor és que no necessites tenir una gran experiència per a fer-ho, ja que Facebook t’indica pas a pas el que has de fer. I abans de fer l’anunci com a tal, has de crear primer una campanya.

 

Crear una campanya

Aquí hauràs de definir l’objectiu general d’aquesta, i per a això has de triar l’objectiu que més et convingui: Promoció (de la teva pàgina o d’una publicació), Aconseguir visites en el teu lloc web o Aconseguir clients.

A continuació, en el quadre de text has d’escriure el nom de la campanya, i aquí tens la possibilitat de crear una test A/B, per a provar el rendiment de dos tipus d’anuncis. També pots activar l’opció “Optimització del pressupost de la campanya”.

Amb aquesta opció, pots definir un pressupost diari (una suma faig una mitjana de diari que pots gastar en un conjunt d’anuncis), o bé un pressupost total que durarà el període de temps que duri el conjunt d’anuncis.

Per a personalitzar la teva estratègia de “puja”, la programació dels teus anuncis i el tipus de lliurament hauries de seleccionar “Mostrar més opcions”, just després.

 

Crear un conjunt d’anuncis

Després de creada la campanya, pots crear el conjunt d’anuncis per al teu petit comerç o comerç de proximitat, si fos el cas. Aquí definiràs el pressupost, la segmentació, la ubicació, el calendari i les licitacions.

Llavors, en el quadre de text “Nom de conjunt d’anuncis” has de posar un nom descriptiu per al conjunt d’anuncis. Per a definir el teu públic, pots triar entre les opcions que t’ofereix el programa, o bé punxar en “Público Personalitzat”.

Per a editar els elements d’Ubicació, Edat, Sexe i Segmentació Detallada bastarà que passis el ratolí per sobre de cada paraula. Per a personalitzar l’idioma i les connexions, hauràs de punxar a “Mostrar més opcions”. Si vols tornar a fer-lo servir, només has de clic a “Guardar aquest públic”.

Després selecciona la ubicació Facebook perquè els teus anuncis apareguin allà i seleccionar el resultat del lliurament dels anuncis que millor et convingui. Defineix el pressupost (igual: diari o total), defineix la data d’inici i de finalització i, si ho desitges, pots personalitzar els límits de despesa, la data de facturació, la programació dels anuncis i el tipus de lliurament.

 

Crea un anunci

Podràs prosseguir amb la creació de l’anunci després de crear una campanya i un conjunt d’anuncis. Seleccionaràs el contingut del mateix i afegir text.

Per a això, selecciona la pàgina de Facebook que estigui associada a tots els anuncis que vagis a crear. Després, selecciona un format d’entre les opcions presentades: “Seqüència”, “Col·lecció” o “Una sola imatge o vídeo”. Amb aquesta última pots crear una presentació.

A continuació, puja imatges o vídeos a “Agregar contingut multimèdia” i si vols crear presentacions, prem “Crear contingut multimèdia”.

Ja podràs agregar el text que desitgis que aparegui en l’anunci, i probablement tens l’opció d’agregar un botó d’anomenada a l’acció per part de l’usuari. Revisa acuradament la vista prèvia de l’anunci i dóna-li a “Confirmar”.

Tingues en compte que la primera vegada que publiquis un anunci et demanaran que especifiquis la informació de pagament.

Amb tots aquests passos la teva campanya estarà activa, i només estarà pendent de revisió per Facebook. L’anunci automàticament es posarà a circular una vegada estigui aprovat, i ja la teva empresa o comerç local, sigui a Granollers o un altre lloc, tindrà un anunci en aquesta plataforma.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Cómo crear anuncios desde tu página de Facebook

Si a tu tienda, emprendimiento o negocio le has hecho una página de Facebook, puedes crear anuncios desde ella como una forma de acercarte a tus futuros clientes. Con esta herramienta puedes crear campañas publicitarias y empezar a anunciarte.

Lo bueno es que no necesitas tener una gran experiencia para hacerlo, ya que Facebook te indica paso a paso lo que tienes que hacer. Y antes de hacer el anuncio como tal, debes crear primero una campaña.

 

Crear una campaña

Aquí tendrás que definir el objetivo general de la misma, y para ello tienes que elegir el objetivo que más te convenga: Promoción (de tu página o de una publicación), Conseguir visitas en tu sitio web o Conseguir clientes.

A continuación, en el cuadro de texto tienes que escribir el nombre de la campaña, y aquí tienes la posibilidad de crear una test A/B, para probar el rendimiento de dos tipos de anuncios. También puedes activar la opción “Optimización del presupuesto de la campaña”.

Con esta opción, puedes definir un presupuesto diario (un monto promedio diario que puedes gastar en un conjunto de anuncios), o bien un presupuesto total que durará el periodo de tiempo que dure el conjunto de anuncios.

Para personalizar tu estrategia de puja, la programación de tus anuncios y el tipo de entrega tendrías que seleccionar “Mostrar más opciones”, justo después.

 

Crear un conjunto de anuncios

Después de ser creada la campaña, puedes crear el conjunto de anuncios para tu pequeño comercio o comercio de proximidad, si fuese el caso. Aquí definirás el presupuesto, la segmentación, la ubicación, el calendario y las pujas.

Entonces, en el cuadro de texto “Nombre de conjunto de anuncios” debes poner un nombre descriptivo para el conjunto de anuncios. Para definir tu público, puedes escoger entre las opciones que te ofrece el programa, o bien pinchar en “Público Personalizado”.

Para editar los elementos de Ubicación, Edad, Sexo y Segmentación Detallada bastará con que pases el ratón por encima de cada palabra. Para personalizar el idioma y las conexiones, tendrás que pinchar en “Mostrar más opciones”. Si quieres volver a usarlo, solo tienes que clic en Guardar este público.

Luego selecciona la ubicación Facebook para que tus anuncios aparezcan allí y seleccionar el resultado de la entrega de los anuncios que mejor te convenga. Define el presupuesto (igual: diario o total), define la fecha de inicio y de finalización y, si lo deseas, puedes personalizar los límites de gasto, la fecha de facturación, la programación de los anuncios y el tipo de entrega.

 

Crea un anuncio

Podrás proseguir con la creación del anuncio después de crear una campaña y un conjunto de anuncios. Vas a seleccionar el contenido del mismo y añadir texto.

Para ello, selecciona la página de Facebook que esté asociada a todos los anuncios que vayas a crear. Luego, selecciona un formato de entre las opciones presentadas: “Secuencia”, “Colección” o “Una sola imagen o vídeo”. Con esta última puedes crear una presentación.

A continuación, sube imágenes o vídeos en “Agregar contenido multimedia” y si quieres crear presentaciones, pulsa “Crear contenido multimedia”.

Ya podrás agregar el texto que desees que aparezca en el anuncio, y probablemente tengas la opción de agregar un botón de llamada a la acción por parte del usuario. Revisa cuidadosamente la vista previa del anuncio y dale a “Confirmar”.

Ten en cuenta que la primera vez que publiques un anuncio te pedirán que especifiques la información de pago.

Con todos estos pasos tu campaña estará activa, y solo estará pendiente de revisión por Facebook. El anuncio automáticamente se pondrá a circular una vez esté aprobado, y ya tu empresa o comercio local, sea en Granollers u otro sitio, tendrá un anuncio en esta plataforma.

 

Fuente de información: Zinkers.es