Crea una estètica visual per la teva empresa a Instagram

Cada dia més, milions d’usuaris utilitzen plataformes per a connectar-se i per visitar perfils de negocis, per això tant Facebook com Instagram s’han convertit en el lloc ideal per a promocionar una empresa, una botiga o qualsevol emprenedoria.

El negoci avui dia és saber com crear una estètica visual atractiva en Instagram, els seguidors de la qual han provat ser molt més lleials que en altres plataformes. És important tenir un mur coherent per a fer créixer la teva marca.

I és que Instagram s’ha especialitzat en l’estètica visual, i és per això que en aquesta plataforma, el comerç de proximitat, el local, o un petit negoci té moltes oportunitats quan crea un mur atraient i interessant.

 

La teva empresa en Instagram

El disseny del mur d’Instagram es diu estètica visual, i hi ha tres tipus de temàtiques visuals: el layout (o disseny de la quadrícula), el disseny de vora de la imatge i el disseny del color.

Gairebé sempre els tipus es barregen per a crear murs únics, que, òbviament, també tindran stories i contingut únic. Però al que anem: tens una botiga, una empresa, una marca, i vols un disseny atractiu que inspiri als usuaris.

 

Layout

Un bon disseny de quadrícula pot ser la clau per a un perfil exitós. El disseny de quadrícula és la distribució de les teves publicacions. Hi ha diverses opcions.

 

Horitzontalitat

Tres línies horitzontals per a comptar. Cadascuna pot ser diferent, i explicar una història diferent. En una podria predominar un color de fons, o podria ser una imatge dividida en tres línies, o tres imatges semblants.

El truc amb aquest disseny és pujar fotos o imatges de tres en tres amb una estètica comuna, o colors similars.

 

Verticalitat

És molt popular, i pots crear un mur molt atractiu amb el mateix disseny formant línies verticals, amb frases al centre, per exemple, i les altres dues amb imatges en el mateix to.

És pràctica, perquè fa que l’usuari continuï veient cap avall degut a aquest efecte òptic. Tracta que el mitjà tingui els colors més clars.

 

Tauler d’escacs

És un dels dissenys més utilitzats. Solen ser dos tipus de publicacions, alternant tons o imatges i frases. És molt versàtil per a una empresa perquè inclous informació (breu, directa) amb imatges.

 

Puzzle

Hi ha aplicacions per a dividir les imatges en diversos quadres, com un trencaclosques; Griddy és una d’elles, però cal publicar cada quadre per separat, i cuidar de mantenir el disseny i així obtenir la imatge original i total.

El truc és que cada imatge separada és una publicació per si mateixa, amb contingut propi, però al mateix temps connectada amb les altres. Pots fer un trencaclosques d’una fins a 20 files, sent aquests molt més complicats.

 

Vora de fotos

Una vegada seleccionis la vora de les teves fotos, manten-lo sempre perquè el teu mur sigui coherent. Si tries que les teves fotos tinguin marc, els donarà major protagonisme. És important triar un apropiat per a la teva empresa o negoci, sigui un comerç local o un comerç de proximitat.

L’aplicació Whitegram et permet posar-li vores a les imatges de qualsevol color, i blanc o negre; els més comuns són les vores quadrades blanques i els rectangulars.

També pots barrejar els quadrats i rectangulars en horitzontal i vertical; això obliga a veure cada imatge, perquè cadascuna semblarà diferent.

 

Disseny del color

El color és un element clau. Un negoci a Granollers pot destacar-se en Instagram tan sols pel color. En triar el color dominant de la teva marca, el teu mur tindrà detalls d’aquest color en totes les imatges.

Pots fer servir d’1 a 3 colors dominants, i usar filtres per a destacar-los. Hauràs d’editar les fotos, clar, i aplicar-los els filtres, que n’hi ha en colors pastels, càlids, freds, etc.

Sigui com sigui la teva empresa o marca, el disseny que triïs per a l’estètica visual d’Instagram la definirà millor i serà més fàcil donar a conèixer aquest comerç local al qual només li falta una petita empenta per a fer el salt a l’èxit.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Crea una estética visual para tu empresa en Instagram

Cada día más, millones de usuarios utilizan plataformas para conectarse y para visitar perfiles de negocios, por ello tanto Facebook como Instagram se han convertido en el sitio ideal para promocionar una empresa, una tienda o cualquier emprendimiento.

El negocio hoy en día es saber cómo crear una estética visual atractiva en Instagram, cuyos seguidores han probado ser mucho más leales que en otras plataformas. Es importante tener un muro coherente para hacer crecer tu marca.

Y es que Instagram se ha especializado en la estética visual, y es por eso por lo que en esta plataforma, el comercio de proximidad, el local, o un pequeño negocio tiene muchas oportunidades cuando crea un muro atrayente e interesante.

Tu empresa en Instagram

El diseño del muro de Instagram se llama estética visual, y hay tres tipos de temáticas visuales: el layout (o diseño de la cuadrícula), el diseño de borde de la imagen y el diseño del color.

Casi siempre los tipos se mezclan para crear muros únicos, que, obviamente, también tendrán stories y contenido único. Pero a lo que vamos: tienes una tienda, una empresa, una marca, y quieres un diseño atractivo que inspire a los usuarios.

Layout

Un buen diseño de cuadrícula puede ser la clave para un perfil exitoso. El diseño de cuadrícula es la distribución de tus publicaciones. Hay varias opciones.

Horizontalidad

Tres líneas horizontales para contar. Cada una puede ser distinta, y contar una historia diferente. En una podría predominar un color de fondo, o podría ser una imagen dividida en tres líneas, o tres imágenes parecidas.

El truco con este diseño es subir fotos o imágenes de tres en tres con una estética común, o colores similares.

Verticalidad

Es muy popular, y puedes crear un muro muy atractivo con el mismo diseño formando líneas verticales, con frases al centro, por ejemplo, y las otras dos con imágenes en el mismo tono.

Es práctica porque hace que el usuario siga viendo hacia abajo debido al efecto óptico. Trata de que el medio tenga los colores más claros.

Tablero de ajedrez

Es uno de los diseños más utilizados. Suelen ser dos tipos de publicaciones, alternando tonos o imágenes y frases. Es muy versátil para una empresa porque incluyes información (breve, directa) con imágenes.

Puzzle

Hay aplicaciones para dividir las imágenes en diversos cuadros, como un rompecabezas; Griddy es una de ellas, pero hay que publicar cada cuadro por separado, y cuidar de mantener el diseño y así obtener la imagen original y total.

El truco es que cada imagen separada es una publicación por sí misma, con contenido propio, pero al mismo tiempo conectada con las demás. Puedes hacer un rompecabezas de una hasta 20 filas, siendo estos mucho más complicados.

Borde de fotos

Una vez que selecciones el borde de tus fotos, mantenlo siempre para que tu muro sea coherente. Si eliges que tus fotos tengan marco, les dará mayor protagonismo. Es importante escoger uno apropiado para tu empresa o negocio, sea un comercio local o un comercio de proximidad.

La aplicación Whitegram te permite ponerle bordes a las imágenes de cualquier color, y blanco o negro; los más comunes son los bordes cuadrados blancos y los rectangulares.

También puedes mezclar los cuadrados y rectangulares en horizontal y vertical; eso obliga a ver cada imagen, porque cada una parecerá distinta.

Diseño del color

El color es un elemento clave. Un negocio en Granollers puede destacarse en Instagram tan solo por el color. Al elegir el color dominante de tu marca, tu muro tendrá detalles de ese color en todas las imágenes.

Puedes usar de 1 a 3 colores dominantes, y usar filtros para destacarlos. Tendrás que editar las fotos, claro, y aplicarles los filtros, que los hay en colores pasteles, cálidos, fríos, etc.

Sea cual sea tu empresa o marca, el diseño que escojas para la estética visual de Instagram la definirá mejor y será más fácil dar a conocer ese comercio local al que solo le falta un pequeño empujón para dar el salto al éxito.

 

Fuente: Zinkers.es