Comença a utilitzar Whatsapp Business per a la teva empresa

Whats App Business ZinkersWhatsapp Business és el sistema de vendes de l’aplicació de missatgeria més famosa del món. Pots començar a aplicar-la a la teva empresa per a augmentar els teus guanys de manera exponencial.

Aquesta mini guia et serà molt útil per a aprofitar totes les eines que existeixen en l’actualitat, de manera que el teu negoci floreixi i sigui encara més rendible. És ideal per a un petit comerç en qualsevol part del món, com Granollers.

 

Descarrega Whatsapp Business per a la teva botiga o comerç local

En el teu mòbil, ves a la botiga d’aplicacions i descàrrega l’aplicació. Tingues en compte que només pots associar un compte de Whatsapp al telèfon, per la qual cosa és recomanable que utilitzis un mòbil exclusivament per a l’empresa. Així no hauràs de fer servir el teu número personal.

A continuació, accepta els termes i polítiques de privacitat, i verifica el número telefònic que vas a ingressar. És un pas obligatori. Després, has de posar el nom del teu comerç local o negoci, una imatge de perfil (professional, si us plau: el logo de la teva empresa o similar) i completar les dades que et demanen.

Una vegada hagis fet aquests primers passos, has d’ingressar a la pestanya “Configuració d’empresa” que està en el menú, i pujar la informació que consideris pertinent, com la direcció exacta; tens a més la facilitat d’indicar-la amb les coordenades específiques amb Google Maps.

Has de triar la categoria a la qual pertany el teu negoci i fer un breu resum amb info genèrica dels productes que venguis o els serveis que abastes, inclòs l’horari d’atenció, contacte alternatiu i lloc web o xarxes socials.

Ara l’indicat és que enviïs un missatge a tots els teus contactes amb links actius. Pots configura els teus missatges de benvinguda i preparar missatges automàtics, així com crear respostes ràpides (el que augmenta la teva velocitat de resposta).

 

Funcions de Whatsapp Business

El més notable d’aquesta aplicació és que permet a qualsevol comerç de proximitat o empresa crear perfils més formals, on els clients potencials poden trobar informació sobre el teu negoci, adreça, descripció, xarxes socials, etc.

Amb ella pots també segmentar i organitzar els teus contactes mitjançant etiquetes, i així pots enviar missatges personalitzats.

 

Branding

Amb aquesta funció pots optimitzar el posicionament de la teva marca, perquè a través d’ella puges imatges de la teva empresa (com el logo) o agregar promocions de productes o esdeveniments per als teus clients.

 

Varietat

Mantenint sempre un to professional, pots flexibilitzar-lo mitjançant l’enviament de vídeos, PDF, missatges d’àudio i links actius, tal com l’aplicació tradicional de Whatsapp ho permet.

 

Control d’etiquetes

Les etiquetes funcionen com una eina per categoritzar les converses (per exemple, tipus d’audiència, etapes de venda, canal de contacte). Així, pots generar etiquetes que et donin l’oportunitat d’un tracte diferent als teus clients, com a “clients potencials” i “clients assegurats”.

Pots integrar l’opció a la teva CRM.

 

Estadístiques

Amb aquesta funció pots identificar i quantificar missatges resposts, els clics a enllaços i el contingut amb més interacció, entre moltes altres informacions.

 

Whatsapp Business API

No obstant això, si la teva empresa és més gran, el recomanat és que accedeixis a Whatsapp Business API, una solució que permet que un sol número de Whatsapp estigui connectat a diferents terminals, agents i departaments.

A més, pots assignar missatges automatitzats a un agent específic (cal usar un Helpdesk), així com enviar notificacions, missatges i recordatoris massivament i de forma programada i personalitzada als teus contactes, entre moltíssimes més accions.

Aquesta aplicació no és gratuïta i haurà de tenir la teva ANEU del Business Manager de Facebook.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Empieza a utilizar Whatsapp Business para tu empresa

Whats App Business ZinkersWhatsapp Business es el sistema de ventas de la aplicación de mensajería más famosa del mundo. Puedes comenzar a aplicarla en tu empresa para aumentar tus ganancias de forma exponencial.

Esta mini guía te será muy útil para aprovechar todas las herramientas que existen en la actualidad, de modo que tu negocio florezca y sea aún más rentable. Es ideal para un pequeño comercio en cualquier parte del mundo, como Granollers.

 

Descarga Whatsapp Business para tu tienda o comercio local

En tu móvil, ve a la tienda de aplicaciones y descarga la aplicación. Ten en cuenta que solo puedes asociar una cuenta de Whatsapp al teléfono, por lo que es recomendable que utilices un móvil exclusivamente para la empresa. Así no tendrás que usar tu número personal.

A continuación, acepta los términos y políticas de privacidad, y verifica el número telefónico que ingresaste. Es un paso obligatorio. Luego, tienes que poner el nombre de tu comercio local o negocio, una imagen de perfil (profesional, por favor: el logo de tu empresa o similar) y completar los datos que te piden.

Una vez hayas hecho estos primeros pasos, debes ingresar a la pestaña “Ajustes de empresa” que está en el menú, y subir la información que consideres pertinente, como la dirección exacta; tienes además la facilidad de indicarla con las coordenadas específicas con Google Maps.

Tienes que elegir la categoría a la que pertenece tu negocio y hacer un breve resumen con info genérica de los productos que vendes o los servicios que abarcas, incluido el horario de atención, contacto alternativo y sitio web o redes sociales.

Ahora lo indicado es que envíes un mensaje a todos tus contactos con links activos. Puedes configura tus mensajes de bienvenida y preparar mensajes automáticos, así como crear respuestas rápidas (lo que aumenta tu velocidad de respuesta).

 

Funciones de Whatsapp Business

Lo más notable de esta aplicación es que permite a cualquier comercio de proximidad o empresa crear perfiles más formales, donde los clientes potenciales pueden encontrar información sobre tu negocio, dirección, descripción, redes sociales, etc.

Con ella puedes también segmentar y organizar tus contactos mediante etiquetas, y así puedes enviar mensajes personalizados.

Branding

Con esta función puedes optimizar el posicionamiento de tu marca, pues a través de ella subes imágenes de tu empresa (como el logo) o agregar promociones de productos o eventos para tus clientes.

Variedad

Manteniendo siempre un tono profesional, puedes flexibilizarlo mediante el envío de vídeos, PDF, mensajes de audio y links activos, tal como la aplicación tradicional de Whatsapp lo permite.

Control de etiquetas

Las etiquetas funcionan como una herramienta para categorizar las conversaciones (por ejemplo, tipos de audiencia, etapas de venta, canal de contacto). Así, puedes generar etiquetas que te den la oportunidad de un trato distinto a tus clientes, como “clientes potenciales” y “clientes asegurados”.

Puedes integrar la opción a tu CRM.

Estadísticas

Con esta función puedes identificar y cuantificar mensajes respondidos, los clics a enlaces y el contenido con más interacción, entre muchas otras informaciones.

 

Whatsapp Business API

Sin embargo, si tu empresa es más grande, lo recomendado es que accedas a Whatsapp Business API, una solución que permite que un solo número de Whatsapp esté conectado a distintos terminales, agentes y departamentos.

Además, puedes asignar mensajes automatizados a un agente específico (hay que usar un Helpdesk), así como enviar notificaciones, mensajes y recordatorios masivamente y de forma programada y personalizada a tus contactos, entre muchísimas más acciones.

Esta aplicación no es gratuita y deberá tener tu ID del Business Manager de Facebook.

 

Información de Zinkers.es