Com poder organitzar un esdeveniment en temps de coronavirus

Si estàs pensant a celebrar un esdeveniment o una reunió familiar, és més que probable que t’hagis preguntat entorn de les diferents qüestions que afecten l’organització d’aquest. El COVID ha irromput en el nostre dia a dia modificant una gran quantitat d’elements que teníem interioritzats. Les condicions de seguretat entorn dels mateixos que convé dur a terme obliga al fet que hàgim d’extremar les precaucions.

Per això, des de Zinkers hem dut a terme una selecció d’alguns dels elements als quals has de prestar una especial atenció durant la teva pròxima celebració.

 

CONSELLS PER A ORGANITZAR UN ESDEVENIMENT EN TEMPS DE CORONAVIRUS
Les precaucions que has de prendre
És important que tinguem en compte les diferents precaucions que dicten els organismes encarregats de vetllar per la nostra seguretat. En la pròpia pàgina web de l’Organització Mundial de la Salut podem consultar quines són les regles establertes en l’actualitat.

A través d’elles, és possible garantir en tot moment el nostre benestar. Així com la del nostre equip i la resta dels assistents.

Redueix el risc de contagi
És important que també duguis a terme totes les accions pertinents amb l’objectiu de poder reduir el risc de contagi. En el cas que estiguem celebrant un esdeveniment en el qual hagin d’assistir molts assistents, hem de procurar indicar en tot moment algunes recomanacions bàsiques. Com evitar donar-se la mà i minimitzar el contacte existent.

Explica les mesures de seguretat que es prendran
Finalment, és important que ens comuniquem amb els assistents amb freqüència. Aquesta serà l’única manera de poder assegurar en tot moment la màxima eficàcia en totes les nostres interaccions.

Aspectes com ara rentar-se les mans amb freqüència, per exemple, o sortir escalonadament dels espais, són solament alguns dels elements que hem de tenir en compte. És important que aconseguim transmetre aquest missatge en repetides ocasions.

Celebra l’esdeveniment únicament si és possible seguir tota la normativa vigent
En el cas que hagis de decidir cancel·lar l’esdeveniment perquè no es puguin garantir les condicions de seguretat, és millor fer-ho. És important tenir en compte que un context tan complex com davant el que ens trobem, únicament hem de celebrar l’esdeveniment en el cas que puguem seguir amb tota la normativa vigent d’acord amb els diferents estàndards.
Si es produeix el cas que, a conseqüència de qualsevol motiu, no es puguin garantir les condicions òptimes de celebració, ajornar el mateix sempre pot ser una bona manera d’imprimir una dosi extra de tranquil·litat a tots els assistents.

En temps de COVID, la seguretat és el primer. Segueix amb aquestes normes i garanteix en tot moment el millor escenari possible per a tots els teus assistents.

rrtrr

Si estás pensando en celebrar un evento o una reunión familiar, es más que probable que te hayas preguntado en torno a las diferentes cuestiones que afectan a la organización del mismo. El COVID ha irrumpido en nuestro día a día modificando una gran cantidad de elementos que teníamos interiorizados. Las condiciones de seguridad en torno a los mismos que conviene llevar a cabo obliga a que tengamos que extremar las precauciones.
Por ello, desde Zinkers hemos llevado a cabo una selección de algunos de los elementos a los que debes prestar una especial atención durante tu próxima celebración.

CONSEJOS PARA ORGANIZAR UN EVENTO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Las precauciones que debes tomar

Es importante que tengamos en cuenta las diferentes precauciones que dictan los organismos encargados de velar por nuestra seguridad. En la propia página web de la Organización Mundial de la Salud podemos consultar cuáles son las reglas establecidas en la actualidad.

A través de ellas, es posible garantizar en todo momento nuestro bienestar. Así como la de nuestro equipo y el resto de los asistentes.

 

Reduce el riesgo de contagio

Es importante que también lleves a cabo todas las acciones pertinentes con el objetivo de poder reducir el riesgo de contagio. En el caso de que estemos celebrando un evento en el que tengan que asistir muchos asistentes, debemos procurar indicar en todo momento algunas recomendaciones básicas. Como evitar darse la mano y minimizar el contacto existente.

Explica las medidas de seguridad que se van a tomar

Por último, es importante que nos comuniquemos con los asistentes con frecuencia. Esta será la única forma de poder asegurar en todo momento la máxima eficacia en todas nuestras interacciones.

Aspectos tales como lavarse las manos con frecuencia, por ejemplo, o salir escalonadamente de los espacios, son solamente algunos de los elementos que debemos tener en cuenta. Es importante que logremos transmitir este mensaje en repetidas ocasiones.

 

Celebra el evento únicamente si es posible seguir toda la normativa vigente

En el caso de que tengas que decidir cancelar el evento porque no se puedan garantizar las condiciones de seguridad, es mejor hacerlo. Es importante tener en cuenta que un contexto tan complejo como ante el que nos encontramos, únicamente debemos celebrar el evento en el caso de que podamos seguir con toda la normativa vigente de acuerdo a los diferentes estándares.

Si se produce el caso de que, a consecuencia de cualquier motivo, no se puedan garantizar las condiciones óptimas de celebración, aplazar el mismo siempre puede ser una buena forma de imprimir una dosis extra de tranquilidad a todos los asistentes.

En tiempos de COVID, la seguridad es lo primero. Sigue con estas normas y garantiza en todo momento el mejor escenario posible para todos tus asistentes.