Com pot ajudar la publicitat en xarxes socials al meu negoci?

publicidad para tu negocio en redes socialesLes xarxes socials s’han convertit avui dia en un mitjà molt efectiu per a impulsar la venda de productes i serveis via online. Això proporciona una sèrie d’avantatges en vista que gairebé totes les persones tenen fàcil accés a aquestes xarxes des del seu telèfon mòbil, per la qual cosa arribar als usuaris és molt més senzill.

Què és al que anomenem publicitat en xarxes socials?

El treball de publicitat a través de les xarxes socials es basa específicament en la publicació d’anuncis (que paguen les empreses o marques) a tots els usuaris de les diferents plataformes.

Es fa com a display o introduint els avisos entre les altres publicacions de la xarxa. Existeix tot tipus d’anuncis i els seus formats depenen directament de la naturalesa de la xarxa on s’usa.

 

Xarxes socials en les quals es fa publicitat

Les principals xarxes socials on es poden publicar anuncis publicitaris són:

Facebook Ads

És una de les xarxes socials més populars d’àmbit mundial. Compta amb una interfície publicitària bastant extensa, oferint diferents opcions per a impulsar continguts relacionats amb els serveis o productes.

Pinterest Ads

És una xarxa que resulta molt interessant per a fer publicitat a negocis relacionats amb la moda, la cuina o les noces.

Instagram Ads

Es tracta d’una xarxa perfecta per a la publicació de continguts publicitaris en format audiovisual. Això la fa ideal per a establir campanyes orquestrades sobre la promoció de marques i productes.

Twitter Ads

Tot i que ja no té tant d’auge, aquesta xarxa continua sent una bona alternativa per a fer publicitat que impulsi cap a l’acció als usuaris.

LinkedIn Ads

Aquesta és una xarxa que és perfecta per a captar audiències amb un perfil majorment professional. Això la fa idònia per als negocis dedicats al B2B.

YouTube Ads

YouTube continua sent una de les millors alternatives per a inserir un tipus de publicitat basada en la creació dels anuncis de tipus tradicional.

 

Quins beneficis aporta la publicitat en les xarxes socials?

Algunes dels principals avantatges que té comptar amb anuncis publicitaris a les xarxes socials són:

Costos baixos

La inversió de publicitat a les xarxes socials té un cost bastant baix i sol provocar un impacte interessant en els usuaris, en comparació amb una altra mena d’anuncis.

Afavoreix la segmentació

Les xarxes socials aporten informació molt útil sobre els usuaris, permetent així la segmentació i definició d’un públic objectiu per al qual es creen les campanyes.

Varietat de formats

A les xarxes es poden col·locar una gran varietat d’anuncis en diferents formats, ja sigui visual o audiovisual. Fins i tot en algunes oportunitats s’utilitza només l’àudio. Tot això depèn directament de la mena de missatge que es desitja impulsar i el públic objectiu al qual es desitja arribar.

Facilita el seguiment

A les xarxes socials és molt més fàcil fer el seguiment de l’avanç que registra una campanya publicitària, a través de la quantitat de visites rebudes, el perfil de cada visitant, entre altres dades de gran interès.

 

Font d’informació: zinkers.es

¿Cómo puede ayudar la publicidad en redes sociales a mi negocio?

publicidad para tu negocio en redes socialesLas redes sociales se han convertido hoy en día en un medio muy efectivo para impulsar la venta de productos y servicios vía online. Esto proporciona una serie de ventajas en vista de que casi todas las personas tienen acceso fácil a dichas redes desde su teléfono móvil, por lo que llegar a los usuarios es mucho más sencillo.

¿Qué es a lo que llamamos publicidad en redes sociales?
El trabajo de publicidad a través de las redes sociales se basa específicamente en la publicación de anuncios (que pagan las empresas o marcas) a todos los usuarios de las diferentes plataformas.

Se hace como display o introduciendo los avisos entre las demás publicaciones de la red. Existe todo tipo de anuncios y sus formatos dependen directamente de la naturaleza de la red donde se usa.

 

Redes sociales en las que se hace publicidad

Las principales redes sociales donde se pueden publicar anuncios publicitarios son:
Facebook Ads
Es una de las redes sociales más populares de ámbito mundial. Cuenta con una interfaz publicitaria bastante extensa, ofreciendo distintas opciones para impulsar contenidos relacionados con los servicios o productos.

Pinterest Ads
Es una red que resulta muy interesante para hacer publicidad a negocios relacionados con la moda, la cocina o las bodas.

Instagram Ads
Se trata de una red perfecta para la publicación de contenidos publicitarios en formato audiovisual. Esto la hace ideal para establecer campañas orquestadas acerca de la promoción de marcas y productos.

Twitter Ads
Aun cuando ya no tiene tanto auge, esta red sigue siendo una buena alternativa para hacer publicidad que impulse hacia la acción a los usuarios.

LinkedIn Ads
Esta es una red que es perfecta para captar audiencias con un perfil mayormente profesional. Eso la hace idónea para los negocios dedicados al B2B.

YouTube Ads
YouTube continúa siendo una de las mejores alternativas para insertar un tipo de publicidad basada en la creación de los anuncios de tipo tradicional.

 

¿Qué beneficios aporta la publicidad en las redes sociales?

Algunas de las principales ventajas que tiene contar con anuncios publicitarios en las redes sociales son:
Costes bajos
La inversión de publicidad en redes sociales tiene un coste bastante bajo y suele provocar un impacto interesante en los usuarios, en comparación con otro tipo de anuncios.

Favorece la segmentación
Las redes sociales aportan información muy útil acerca de los usuarios, permitiendo así la segmentación y definición de un público objetivo para el que se crean las campañas.

Variedad de formatos
En las redes se pueden colocar una gran variedad de anuncios en diferentes formatos, ya sea visual o audiovisual. Incluso en algunas oportunidades se utiliza solo el audio. Todo ello depende directamente del tipo de mensaje que se desea impulsar y el público objetivo al que se desea llegar.

Facilita el seguimiento
En las redes sociales es mucho más fácil hacer el seguimiento del avance que registra una campaña publicitaria, a través de la cantidad de visitas recibidas, el perfil de cada visitante, entre otros datos de gran interés.

 

Fuente: zinkers.es