Cada quant he de publicar a les xarxes socials i en quin horari?

calendario de las publicaciones para tu negocioLa quantitat de continguts en les xarxes socials actualment és realment impressionant, ja que el nombre de publicacions s’incrementa cada dia i arriba a l’usuari per una gran diversitat de canals que és gairebé impossible revisar íntegrament. Com aconseguir l’èxit en mitjans tan competitius i dinàmics?

Hi ha elements obvis com el d’oferir contingut veritablement rellevant per a la nostra audiència. Això és vàlid tanr per a les marques que aspiren a convertir-se en la solució de problemes específics com per als qui desitgen que els seus seguidors emprenguin una acció puntual.

Però a més, hi ha un altre aspecte fonamental: els horaris, la freqüència i els estils de les publicacions en xarxes socials.

 

Objectius i llenguatges diferents

No podem oblidar en cap moment que és necessari generar contingut original per a cada xarxa social, perquè cadascuna posseeix objectius i llenguatges diferents.

Però quan parlem de regularitat, tampoc hem de passar per alt el fet que no hem d’aclaparar a l’audiència amb un bombardeig de continguts, ja que s’ha comprovat a través de diversos estudis que diferents públics reaccionen a diferents freqüències de publicació.

En tot cas, es tracta de fer créixer una comunitat publicant de manera coherent, tenint en compte els horaris.

 

Tenir en compte els horaris

I tenir en compte els horaris implica una feina prèvia del planejament dels continguts a publicar en la setmana i en cada xarxa, on ha d’haver-hi espai per als post d’última hora o d’actualitat noticiosa.

Però a més hem de tenir en compte si el nostre públic objectiu resideix en un altre país. Això és important perquè la publicació d’un post ha de considerar si el moment en què apareix coincideix, per exemple, amb les hores que la majoria dels receptors estan dormint, ja que això és fonamental per a aconseguir un real impacte.

Tot l’anterior vol dir que es precisa una anàlisi de l’audiència per a tenir l’èxit esperat.

 

Anàlisi d’audiència

I una anàlisi d’audiència significa estudiar el mercat. Saber quin és el nostre tipus de públic, tenir la certesa de quin és el sector en què ens movem, tenir la seguretat de si aquest sector es mou de dia o de nit. Però també significa saber en quin país es troba la nostra audiència.

Alguns experts assenyalen que en una xarxa social com Facebook, la publicació diària d’un post de qualitat hauria de ser suficient, mentre que per a Twitter aquest nombre de publicacions ascendeix a 6 al dia.

Instagram té una enorme capacitat de connectar amb el públic jove, no sols a través dels influencers sinó en segments determinats que busquen contingut dinàmic en vídeos o imatges, mentre que a LinkedIn les publicacions són de caràcter professional i més serioses.

El recomanable per a saber cada quant haig de publicar en xarxes socials i en quin horari és fer ús d’unes certes eines com Google Analytics, Metricool, la secció d’analítica de LinkedIn o TweetDeck per a Twitter, així com Hootsuite o el programador que inclou Facebook.

Finalment, és aconsellable la publicació d’enllaços rastrejables basant-nos en sistemes com Ow.ly o Bit.ly per a saber amb certesa per quins canals es mou millor el nostre contingut i si està aconseguint l’eficàcia desitjada.

 

Font d’informació: zinkers.es

¿Cada cuánto debo publicar en redes sociales y en qué horario?

calendario de las publicaciones para tu negocioLa cantidad de contenidos en las redes sociales actualmente es realmente impresionante, ya que el número de publicaciones se incrementa cada día y llega al usuario por una gran diversidad de canales que es casi imposible revisar en su totalidad. ¿Cómo alcanzar el éxito en medios tan competitivos y dinámicos?

Hay elementos obvios como el de ofrecer contenido verdaderamente relevante para nuestra audiencia. Esto es válido tanto para las marcas que aspiran a convertirse en la solución de problemas específicos como para quienes desean que sus seguidores emprendan una acción puntual.

Pero además, hay otro aspecto fundamental: los horarios, la frecuencia y los estilos de las publicaciones en redes sociales.

 

Objetivos y lenguajes diferentes

No podemos olvidar en ningún momento que es necesario generar contenido original para cada red social, porque cada una posee objetivos y lenguajes diferentes.
Pero cuando hablamos de regularidad, tampoco debemos pasar por alto el hecho de que no debemos abrumar a la audiencia con un bombardeo de contenidos, ya que se ha comprobado a través de diversas investigaciones que diferentes públicos reaccionan a distintas frecuencias de publicación.
En todo caso, se trata de hacer crecer una comunidad publicando de manera coherente, teniendo en cuenta los horarios.

 

Tener en cuenta los horarios

Y tener en cuenta los horarios implica una labor previa de planeamiento de los contenidos a publicar en la semana y en cada red, donde debe haber espacio para los post de última hora o de actualidad noticiosa.

Pero además debemos tener en cuenta si nuestro público objetivo reside en otro país. Esto es importante porque la publicación de un post debe considerar si el momento en que aparece coincide, por ejemplo, con las horas en que la mayoría de los receptores están durmiendo, ya que esto es fundamental para lograr un real impacto.
Todo lo anterior quiere decir que se precisa un análisis de la audiencia para tener el éxito esperado.

 

Análisis de audiencia

Y un análisis de audiencia significa estudiar el mercado. Saber cuál es nuestro tipo de público, tener la certeza de cuál es el sector en que nos movemos, tener la seguridad de si ese sector se mueve de día o de noche. Pero también significa saber en qué país se encuentra nuestra audiencia.

Algunos expertos señalan que en una red social como Facebook, la publicación diaria de un post de calidad debería ser suficiente, mientras que para Twitter ese número de publicaciones asciende a 6 al día.

Instagram tiene una enorme capacidad de conectar con el público joven, no solo a través de los influencers sino en segmentos determinados que buscan contenido dinámico en videos o imágenes, mientras que en LinkedIn las publicaciones son de carácter profesional y más serias.

Lo recomendable para saber cada cuánto debo publicar en redes sociales y en qué horario es hacer uso de ciertas herramientas como Google Analytics, Metricool, la sección de analítica de LinkedIn o TweetDeck para Twitter, así como Hootsuite o el programador que incluye Facebook.

Finalmente, es aconsejable la publicación de enlaces rastreables basándonos en sistemas como OW.ly o Bit.Ly para saber con certeza por cuales canales se mueve mejor nuestro contenido y si está logrando la eficacia deseada.

Fuente: zinkers.es