Autorització de cessió de dades personals

  En / Na

  amb DNI i responsable del comerç

  Dóna el consentiment i autoritza a què les seves dades personals siguin cedides a L’associació de comerciants, professionals i empreses de serveis de Granollers Centre .

  Amb la següent finalitat: Actualitzar i fer públiques en aquest web de les dades cedides pel responsable de cada comerç/servei.

  Data:

  Signat per: