Parlem de Hootsuit: avantatges i funcions bàsiques

Parlem de Hootsuit: avantatges i funcions bàsiquesHootSuite és una de les eines més utilitzades en l’entorn digital per a dur a terme la planificació del nostre contingut en les diferents xarxes socials que puguem gestionar.

El seu ús és especialment recomanable. Tant per a aquelles empreses que desitgen dur a terme la planificació i l’organització de totes les seves xarxes socials de manera diària. Fins per a aquells professions que treballin com community manager i que hagin d’administrar diferents perfils, de naturalesa molt diversa.

A continuació, una sèrie de motius que et permetran explorar totes les opcions que es desprenen d’aquesta plataforma.

 

Programa les teves publicacions sempre que ho necessitis

Entre les diferents funcionalitats que ofereix Hootsuite, la programació de les nostres publicacions és un dels elements que destaca especialment. A través d’aquesta característica, podrem dur a terme una planificació molt més analítica, responent als objectius que persegueixi la nostra organització.

Al mateix temps, també ens permetrà ser molt més creatius, ja que no estem compromesos a haver de publicar un contingut en un moment pròxim. Sinó que podem retardar-ho fins a trobar la inspiració necessària com per a poder dur-ho a terme.

De manera paral·lela, aquesta funcionalitat ens permet poder estudiar aquells moments en els quals el nostre públic presenta una major interacció. Publicant únicament en les hores del dia en les quals ens oferirà un major retorn.

 

Monitora els teus keywords

T’imagines tenir la capacitat de poder analitzar totes les converses que es produeixen en les xarxes socials entorn d’una temàtica en particular? HootSuite et permet dur a terme aquesta funcionalitat, oferint-te la màxima informació disponible en la xarxa.

Únicament a través d’aquesta característica podràs trobar totes aquelles paraules que compten amb un gran retorn i que poden oferir-te multitud d’avantatges.

 

Un entorn en comú

En aquells comptes en les quals es genera una gran interacció en els diferents perfils que tenen presència en la xarxa, accedir a cada xarxa social per a contestar a tots els comentaris que es produeixen en les mateixes pot convertir-se en un gran desafiament. A través de HootSuite l’usuari pot accedir a un panell de control en el qual pot dur a terme tota la interacció amb els seus seguidors des d’una mateixa pestanya. Sense haver d’accedir per separat a cadascuna dels diferents comptes o xarxes socials que s’hagin de gestionar.

 

Extensió per a Chrome

Chrome és un dels navegadors preferits per tots els usuaris. Especialment a conseqüència de les infinites possibilitats que es desprenen a nivell de personalització. HootSuite disposa d’una extensió que permet dur a terme la planificació de continguts des del propi navegador, sense necessitat d’haver d’accedir a cap aplicació o plataforma.

A través de Hootlet, dur a terme la publicació de contingut dels nostres perfils mai havia resultat tan senzill.

HootSuite és una de les eines preferides per a tots aquells que busquen optimitzar el temps i millorar el retorn en cadascuna de les seves accions en les xarxes socials. A quines esperes per a utilitzar-ho tu?

 

Font d’informació: Zinkers.es

Hablemos de Hootsuit: ventajas y funciones básicas

Parlem de Hootsuit: avantatges i funcions bàsiquesHootSuite es una de las herramientas más utilizadas en el entorno digital para llevar a cabo la planificación de nuestro contenido en las diferentes redes sociales que podamos gestionar. 

Su uso es especialmente recomendable. Tanto para aquellas empresas que desean llevar a cabo la planificación y la organización de todas sus redes sociales de manera diaria. Hasta para aquellos profesiones que trabajen como community manager y que tengan que administrar diferentes perfiles, de naturaleza muy diversa. 

A continuación, una serie de motivos que te permitirán explorar todas las opciones que se desprenden de esta plataforma. 

Programa tus publicaciones siempre que lo necesites

Entre las diferentes funcionalidades que ofrece Hootsuite, la programación de nuestras publicaciones es uno de los elementos que destaca especialmente. A través de esta característica, podremos llevar a cabo una planificación mucho más analítica, respondiendo a los objetivos que persiga nuestra organización.

Al mismo tiempo, también nos permitirá ser mucho más creativos, ya que no estamos comprometidos a tener que publicar un contenido en un momento próximo. Sino que podemos retrasarlo hasta encontrar la inspiración necesaria como para poder llevarlo a cabo. 

De manera paralela, esta funcionalidad nos permite poder estudiar aquellos momentos en los que nuestro público presenta una mayor interacción. Publicando únicamente en las horas del día en las que va a ofrecernos un mayor retorno.

Monitoriza tus keywords

¿Te imaginas tener la capacidad de poder analizar todas las conversaciones que se producen en las redes sociales en torno a una temática en particular? HootSuite te permite llevar a cabo esta funcionalidad, ofreciéndote la máxima información disponible en la red.

Únicamente a través de esta característica podrás encontrar todas aquellas palabras que cuentan con un gran retorno y que pueden ofrecerte multitud de ventajas. 

Un entorno en común

En aquellas cuentas en las que se genera una gran interacción en los diferentes perfiles que tienen presencia en la red, acceder a cada red social para contestar a todos los comentarios que se producen en las mismas puede convertirse en un gran desafío. A través de HootSuite el usuario puede acceder a un panel de control en el que puede llevar a cabo toda la interacción con sus seguidores desde una misma pestaña. Sin tener que acceder por separado a cada una de las diferentes cuentas o redes sociales que se tengan que gestionar. 

Extensión para Chrome

Chrome es uno de los navegadores preferidos por todos los usuarios. Especialmente como consecuencia de las infinitas posibilidades que se desprenden a nivel de personalización. HootSuite dispone de una extensión que permite llevar a cabo la planificación de contenidos desde el propio navegador, sin necesidad de tener que acceder a ninguna aplicación o plataforma. 

A través de Hootlet, llevar a cabo la publicación de contenido de nuestros perfiles nunca había resultado tan sencillo. 

HootSuite es una de las herramientas preferidas para todos aquellos que buscan optimizar el tiempo y mejorar el retorno en cada una de sus acciones en las redes sociales. ¿A qué esperas para utilizarlo tú?